Печат

Бабата с червеното знаме стигна до ООН

Исто­ри­ята с бабата, която излезе да посрещне укра­ин­ски военни с чер­вено Знаме на побе­дата, като ги взе за рус­наци, пре­диз­вика отклик в ООН, каза в интервю за теле­ви­зи­онни канал „Соло­вьев Live” замест­ник посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на РФ при ООН Дмит­рий Полян­ски. Спо­ред дипло­мата тази въз­растна жена е извършила подвиг, защото с нея е можело да се случи и най-​лошото. „Тя излезе със Знамето на побе­дата и не се при­тесни, не увърта, нито се уплаши. Тя продължи да насто­ява на своето, на това, в което вярва”, под­черта Полян­ски. Той съобщи, че ще продължи да спо­деля в ООН подобни истории.

Става дума за видео, оби­ко­лило соци­ал­ните мрежи, на което въз­растна жена излиза с чер­вено знаме при укра­ин­ските наци­о­на­ли­сти, които взела за руски вой­ници. Укра­инците обаче настъп­ват знамето и пода­ват храна на въз­раст­ната жена, но тя им хвърля тор­бата с хра­ната и се възмущава, че са настъпили знамето, което тя свърза с баща си фрон­то­вак. В Русия бабата се превърна в сим­вол на про­руска Украйна и вдъх­нови сто­тици хора. На нея вече й посвеща­ват кар­тини и графични изоб­раже­ния, в соци­ал­ните мрежи тръгна флашмоб. Често рису­ват фигу­рата й със сянка на монумента „Родина-​мать”.