Печат

Русия не изпадна в колапс заради коронавируса и санкциите

Това заяви преми­ерът на РФ Михаил Мишу­стин на спе­ци­ал­ната сесия на дис­ку­си­он­ния клуб „Вал­дай”. „Ние успяхме да вземем пред­вид уроците от тази сложна ситу­ация и, раз­бира се, полу­чихме безце­нен опит към днеш­ния ден. Сега водим бит­ката с коро­на­ви­руса системно, без изхвър­ля­ния и шокове. Пра­ви­тел­ството раз­бира какво трябва да прави в ико­номи­ката, здра­веопазва­нето, другите клю­чови сфери. Има възмож­ност да се действа изпре­вар­ващо”, каза Мишустин.

При­мерът на други страни показа, че трябва да се действа реши­телно и бързо, отбе­ляза преми­ерът, „за да не стане заба­вя­нето в бук­вал­ния сми­съл смър­то­носно”. Вла­стите в РФ напра­виха одит на здра­веопазва­нето, оце­ниха възмож­но­стите за опе­ра­тивно разгръщане на мобилни легла. Освен това бяха взети мерки за соци­ална под­крепа на граж­да­ните и помощ на биз­неса. „Ние не допус­на­хме шока и колапса, с които ни плашеха”, каза Мишустин.

Той отго­вори и на въпрос за санкци­ите по отноше­ние на Русия. По думите му, Русия през послед­ните век и поло­вина живее в усло­ви­ята на едни или други огра­ни­че­ния и вече е свик­нала да се справя, смята мини­стър пред­се­да­те­лят. Той заяви, че Русия „се справя добре” при посто­янно нарастващ санкци­о­нен натиск.

Русия вече по навик живее в модела на санкци­ите. През послед­ните 100150 години винаги е имало санкции”, напомни той. Мишу­стин предпо­ложи, че „нашият талант­лив и инте­ре­сен народ може би пре­диз­ви­ква завист” у съседите.

Що се отнася до огра­ни­че­ни­ята, въве­дени през послед­ните години, благо­да­ре­ние на тях Русия е успяла да направи сери­о­зен скок в заме­ства­нето на вноса. „Загу­бите на Русия от санкци­ите по раз­лични оценки са 50 мили­арда долара. Но за сметка на заме­ства­нето на вноса ние вече не само пре­одо­ляхме , но сме и на сметка над тези 50 мили­арда долара”, под­черта преми­ерът. Осо­бено успешно в тези усло­вия се раз­вива сел­ското стопан­ство, отбе­ляза той. Насе­ле­ни­ето на стра­ната е осигу­рено с месо, риба, мляко соб­ствено про­из­вод­ство. Освен това Русия остава све­то­вен лидер по износ на зърно, добави Мишустин.

Той е убе­ден, че санкци­ите не са начин, по който може на някого нещо да се докаже. „Искам само едно да кажа: Русия не следва този път, ние фак­ти­че­ски винаги отго­ва­ряме на санкци­о­нен натиск, но самите ние не въвеж­даме санкции”, каза рус­кият премиер. „Надя­вам се, че достойно ще преми­нем този път и в бъдеще ще има по-​малко санкции по отноше­ние на Русия” заключи премиерът.

ХVІІ меж­ду­на­ро­ден дис­ку­си­о­нен клуб „Вал­дай” се про­веде от 20 до 22 октом­ври в Москва. Темата тази година бе „Уроците на пан­деми­ята и новият дне­вен ред: как све­тов­ната криза да се превърне във възмож­ност за света”.