Печат

В Архангелск ще строят пациент-хотел

В Архангелск се пла­нира изграж­да­нето на хотел за паци­енти, които идват от други гра­дове за изслед­ва­ния или медицин­ски проце­дури, съобщи в своя Telegram-​канал губер­на­торът на реги­она Алек­сандър Цибул­ски. Пре­дви­жда се осеме­таж­ната сграда да се издигне до медицин­ското градче. Спо­ред про­екта под­лез ще свързва хотела с Архангел­ската областна кли­нична бол­ница. В хотела ще има 150 стаи за 366 паци­енти. Так­сата е от 900 до 1900 рубли. Инве­сти­торът пла­нира да вложи около 170 мили­она рубли, съобщава ИА FlashNord.

По данни на пресцентъра на реги­о­нал­ното пра­ви­тел­ство всеки ден в бол­ницата при­стигат около 500 паци­енти. 150 от тях оста­ват в града за няколко дни за проце­дури и изслед­ва­ния. Пациент-​хотелът трябва да направи пре­би­ва­ва­нето им комфортно и да намали раз­хо­дите им за жилище под наем.

Хотелът за паци­енти е със ста­тут при­о­ри­те­тен инве­стици­о­нен проект.