Печат

Садят дръвчета в чест на новородени московчани

През октом­ври в Москва продължава семейно-​екологичният про­ект „Нашето дръвче”. От нача­лото на октом­ври до първите дни на ноем­ври в сто­лицата ще бъдат поса­дени 5 хиляди дръв­чета в чест на ново­ро­дени и мос­ков­чани до три години. По данни на прес­служ­бата на депар­тамента по при­ро­доползване и опазване на окол­ната среда на Москва про­ектът е стар­ти­рал през есента на мина­лата година и е тряб­вало да продължи през про­летта, но заради пан­деми­ята от коро­на­ви­рус акци­ята е била отложена за есента. От нача­лото на годи­ната вече са поса­дени почти 2000 дръв­чета. Сега мос­ков­чани ще садят липи, бор­чета, върби, кле­нове, дъбове, круши и ябълки. Поради епи­демио­логич­ната обста­новка търже­стве­ното откри­ване на акци­ята е било отме­нено, а роди­те­лите са уве­домя­ват кога могат да участват в акци­ята. Инвен­тарът и дръв­че­тата се предо­ста­вят от орга­ни­за­то­рите. След като поса­дят дръв­чето, роди­те­лите полу­ча­ват сер­тифи­кат, в който е напи­сано в чест на кого е поса­дено дръв­чето, какъв вид е и точ­ното му место­на­хож­де­ние. През мина­лата есен в Москва в 27 лесо­парка се появиха над 2300 поименни дръв­чета в чест на 1125 моми­ченца и 1234 момченца.