Печат

Ветераните си отиват…

Почина Героят на СССР, стигнал с танк до Райхстага

На 20 октом­ври на 95 години си отиде от този свят Героят на Съвет­ския съюз Вла­ди­мир Ива­но­вич Чудайкин — жител на Самара.

На 1 май по време на бое­вете за Бер­лин Вла­ди­мир Чудайкин с танка си успява да стигне до Райхс­тага, унищожа­вайки огне­вите точки на про­тив­ника. Ранен е по време на боя, но остава в строя. След края на вой­ната Вла­ди­мир Ива­но­вич продължава служ­бата си във Въоръже­ните сили на СССР, а след това около 40 години работи в Куй­бишев­ския мета­лурги­чен завод.

От малък знаех исто­ри­ята на подвига на героя, а по-​късно бях горд, че лично се запо­з­нах с Вла­ди­мир Ива­но­вич — каза губер­на­торът на Самар­ска област Дмит­рий Аза­ров. — Той се отли­ча­ваше с твърд харак­тер, изклю­чи­телна порядъч­ност, нрав­стве­ност, вяр­ност на принци­пите. Болно ми е и тъжно, че никога повече няма да мога да разго­ва­рям с Вла­ди­мир Ива­но­вич, да виждам добрата му усмивка, да чувам неизменно мъд­рите му съвети”. Аза­ров изрази събо­лез­но­ва­ния на род­ни­ните и близ­ките на Героя на Съвет­ския съюз.