Печат

От склад на ресурси Сибир ще се превърне в развит регион

По иде­ята на Шойгу между Крас­но­ярск и Братск може да бъде съз­да­ден промиш­лен център „Мед и елек­тро­ника” — на тази тери­то­рия има възмож­ност „не само за добив, а и за дъл­бока пре­ра­ботка на мед и редки метали за про­из­вод­ство на родна про­дукция с висока доба­вена стой­ност. Новото предпри­я­тие ще бъде едно от най-​големите в света по пре­ра­ботка на въг­ле­во­до­роди и най-​голямото за про­из­вод­ство на хелий.

В същия район може да бъде съз­да­дена „Алуми­ни­ева долина” — клъстър за пре­ра­ботка на алуминий.

В района на Канск може да се раз­вие въглеродно-​химическо про­из­вод­ство на пластмаси от нелик­видна суро­вина. А край Лесо­си­бирск — клъстър „Гори и стро­и­телни материали”.

Новите гра­дове трябва да се появя­ват син­хронно със съз­да­ва­нето в Сибир на нови научно-​производствени цен­трове. И не бива да се боим от това. Ако в мина­лото се бяха бояли, днес нямаше да ги има Набе­реж­ние Челни и КамАз, Толи­ати, Див­но­горск, Братск, Зеле­ноград, Маг­ни­тогорск, Ангарск…. Това са всъщ­ност научно-​производствени цен­трове, за които днес гово­рим”, каза Шойгу.

По думите му осно­вен локо­мо­тив за инве­стиции в реа­ли­зи­ра­нето на мак­ро­и­ко­номи­че­с­ките про­екти в Сибир, наред с държав­ния капи­тал, трябва да стане и част­ният. Но при усло­вие, че държа­вата съз­даде усло­вия — ста­би­лен и оптима­лен данъ­чен режим, добро тери­то­ри­ално пла­ни­ране, изграж­дане на базова инфра­струк­тура и подоб­ря­ване на транспорт­ната достъп­ност. Допъл­ни­телно би могло да се стиму­лира преме­ства­нето и реги­страци­ята в каче­ството им на данъкоплатци на щаб-​квартирите на рабо­тещите в Сибир огромни руски компании.

Трябва обаче да се помисли и за хората, напри­мер всички жела­ещи да се пре­се­лят в Сибир и да раз­ви­ват реги­она трябва да имат редица при­ви­легии като жилище или позем­лен участък със „сибир­ска ипо­тека”, или уве­ли­ча­ване на размера на май­чи­ния капитал.

Ако се погледне на кар­тата, се вижда, че Сибир е огромен, но прак­ти­че­ски неусвоен и слабо засе­лен, казва събе­сед­ни­кът на „Изве­стия” дирек­торът по стра­теги­че­ско раз­ви­тие на компа­ни­ята „Стройком” Дмит­рий Лес­няк. Съще­временно това е регион с големи запаси от нефт, газ и полезни изко­па­еми. „Ако про­ектът бъде реа­ли­зи­ран, при това именно във формата пред­ложен от Шойгу, Сибир ще се превърне от склад на ресурси в пъл­ноце­нен висо­ко­раз­вит регион”, убе­ден е Лесняк.

Стро­и­тел­ството на гра­дове веро­ятно ще доведе и до спи­ране на отлива на насе­ле­ние. Съще­временно новите големи предпри­я­тия ще стиму­ли­рат раз­ви­ти­ето на нови отрасли на промишлеността.

Доцентът от депар­тамента по мени­дж­мънт и ино­вации на Финан­со­вия уни­вер­си­тет към пра­ви­тел­ството на РФ Михаил Хача­ту­рян срав­нява иде­ята за съз­да­ване на промиш­лени цен­трове в Север­ния феде­ра­лен окръг с про­ек­тите по усво­яване на цели­ната или преме­ства­нето на сел­ското насе­ле­ние в Сибир в рам­ките на Сто­липи­но­вата аграрна реформа в нача­лото на ХХ век. „Мно­зин­ството жители на новите гра­дове трябва да са висо­ко­ква­лифици­рани кадри, с чиято подго­товка се занима­ват вузо­вете на Сибир и Далеч­ния изток. Съз­да­ва­нето на такива цен­трове може да стане стимул за нама­ля­ване отлива на кадри”, смята експертът.