Печат

В Чувашия обявиха Година на изтъкнатите земляци

Идната 2022 година е обявена в Чувашия за Година на изтък­на­тите зем­ляци — известни хора, родом от репуб­ли­ката. Гла­вата на реги­она Олег Нико­лаев под­крепи пред­ложе­ни­ето на Обще­стве­ния съвет. Нико­лаев каза, че това пред­ложе­ние е логично продълже­ние на Годи­ната на паметта и сла­вата в стра­ната и Годи­ната, посве­тена на тру­до­вия подвиг на стро­и­те­лите на Суров­ския и Казан­ския отбра­ни­телни рубежи.

Спом­няйки си за известни имена, про­сла­вили Чувашия по раз­лично време с високи постиже­ния в раз­лични обла­сти, ние укреп­ваме паметта за нашите предци. Ще отбе­лежим и при­носа на онези, които допри­на­сят за раз­ви­ти­ето на репуб­ли­ката днес”, каза Николаев.

Той добави, че програмата на годи­ната трябва да се изпълни със съдър­жа­ние и да се работи както по тери­то­ри­а­лен, така и по отрас­леви принцип.

Ще бъдат въвле­чени всички мини­стер­ства, адми­ни­стра­тивни райони и гра­дове. Активно ще вклю­чим и диаспо­рата, чуваш­ките национално-​културни обе­ди­не­ния в субек­тите на РФ и в чуж­бина”, добави ръко­во­ди­те­лят на региона.

Пред­се­да­те­лят на Обще­стве­ния съвет към гла­вата на Чувашия Ната­лия Про­та­сова на свой ред изрази мне­ние, че хората, посве­тили живота си в служба на оте­че­ството, са достойни образци за под­рас­тващото поколение.

Изборът на темата за пред­сто­ящата година е напра­вен с уча­сти­ето на жите­лите на репуб­ли­ката. По разни пътища са били събрани над 200 пред­ложе­ния, от които били под­брани осем най-​популярни. Чрез гла­су­ване в соци­ал­ните мрежи, месин­джъри и на пор­тала „Наро­ден кон­трол” и „Открит град”. В гла­су­ва­нето са участвали 8,7 хиляди души.

В трой­ката на лиде­рите се ока­зали Година на селото — раз­ви­тие на сел­ските райони, Година на щаст­ли­вото дет­ство и Година на изтък­на­тите зем­ляци. Послед­ният вари­ант е утвър­ден след обсъж­дане в Обще­стве­ния съвет.