Печат

Двете столици могат да станат единна агломерация

Стро­и­тел­ството на висо­ко­ско­ростна маги­страла Москва-​Санкт Петер­бург може да обе­дини двете сто­лици в единна град­ска агломе­рация /​обединяване на насе­лени пунк­тове с тесни стопан­ски, тру­дови и кул­турно битови връзки — бел. ред./. Това обяви мини­стърът на стро­и­тел­ството и жилищно-​комуналното стопан­ство Ирек Фай­зу­лин по време на Мос­ков­ския финан­сов форум.

Новото трасе ще доведе до това, че ще въз­никне гигант­ска агломе­рация, смята мини­стърът. „Какво значи три часа раз­лика? Това фак­ти­че­ски става една тери­то­рия, която изис­ква при­емане на съо­т­ветни реше­ния”, каза министърът.

Той даде при­мер с Москва и Мос­ков­ска област, които вземат съвместни реше­ния по форми­ране на транспорт­ната достъпност.

Съще­временно в зако­но­да­тел­ството все още не съще­ствува терм­инът „агломе­рация”, отбе­ляза мини­стърът. „Нито в Жилищ­ния кодекс нито в Гра­до­стро­и­тел­ния или в Граж­дан­ския няма такова поня­тие” каза той.