Печат

Баба Йома от Коми влезе в "Приказната карта на Русия"

Във фолк­лора на коми-​зъряните и коми-​пермяците образът на Баба Йома е много­зна­чен. Тя е пази­телка на зър­не­ните рас­те­ния, на хляба, стопанка на фло­рата и фау­ната, на гората. Тя живее в гъста гора в къщичка на кокоши крака. Всъщ­ност Баба Йома е коми името на знаме­ни­тата Баба Яга, която при­съства във фолк­ло­рите на раз­лични народи под раз­лично име.

Геро­и­нята от фолк­лора на Коми Баба Йома е 50-​а в спи­съка на при­казни герои от засега 34 реги­она в „При­каз­ната карта на Русия”. По думите на дирек­тора на етно­кул­тур­ния парк „Бизо­вая” Марга­рита Матюшева, където през мина­лата година бе открита къщичка на Баба Йома, вече се подгот­вят за чества­нето на рож­де­ния ден на пази­тел­ката на коми тра­дици­ите на 21 ноември.

При­каз­ната карта на Русия” е културно-​исторически меж­ду­реги­о­на­лен про­ект, чиято цел е да се попу­ля­ри­зи­рат тери­то­рии и забе­лежи­тел­но­сти на реги­о­ните. Про­ектът е осно­ван на исто­ри­че­ското наслед­ство на стра­ната — легенди, при­казки и билини. За 11-​те години от съще­ству­ва­нето си кар­тата е вдъх­но­вила мест­ните вла­сти за съз­да­ване на почти 20 нови при­казни пар­кове, име­ния и рези­денции на при­казни герои, про­ве­дени са над 120 раз­лични при­казни фестивала.