Печат

Сърбия продължава да отказва санкции срещу Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пре­зи­дентът на Сър­бия Алек­сандър Вучич ще отсто­ява неза­ви­симата поли­тика за отказ от анти­руски санкции, въпреки коло­сал­ния натиск от Запада. Това сръб­ският държа­вен глава заяви в екс­клу­зивно интервю с гене­рал­ния дирек­тор на ТАСС Андрей Кондрашов.

Когато започна конфликтът в Украйна, казах, че не знам как ще се раз­ви­ват съби­ти­ята. Тогава взехме реше­ние на държавно рав­нище да осъдим конфликта, както и

Печат

Кримските немци искат денонсиране на договора с Германия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Ръко­во­ди­те­лят на нем­ската национално-​културна авто­номия в Крим Юрий Хемпел при­зова да бъде денон­си­ран дого­ворът „За окон­ча­тел­ното урегу­ли­ране по отноше­ние на Герма­ния”, подпи­сан през 1990 година. Този дого­вор е изве­стен също така като дого­вор „Две плюс четири”. Склю­чен е между ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Вели­ко­бри­та­ния и САЩ в Москва на 12 септември

Печат

Западът иска от Киев списък с цели на територията на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Западът иска от Киев спи­сък с цели на тери­то­ри­ята на Рус­ката феде­рация с обос­но­ва­ване на целе­съоб­раз­но­стта от нана­сяне на удари по тях, заяви източ­ник на ТАСС.

Запад­ните спон­сори на киев­ския режим обвър­зват продължа­ва­нето на достав­ките на Украйна на бойни ракети с повишен обсег с ефек­тив­но­стта на тях­ното прак­ти­че­ско използване — обръща

Печат

Без Русия не може да има демократичен и силен Европейски съюз

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Европе­йският съюз се държи като коло­ния на САЩ. А ние искаме силен Евро­съюз, който да защи­тава демо­краци­ята, сво­бо­дите и пра­вата, ико­номи­че­с­ката и соци­ална сигур­ност и без­опас­но­стта на Европа. А всичко това е невъзможно без Русия. Това заяви в Москва пред­се­да­те­лят на АБВ Румен Пет­ков в рам­ките на Форума на под­дръж­ниците на бор­бата със