Печат

Москва иска обективни западни медии

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Москва раз­чита на обек­тивно и все­ст­ранно отра­зя­ване на съби­ти­ята, свър­зани с Русия, от страна на чуж­де­стран­ните жур­на­ли­сти, заяви в поне­дел­ник рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на среща с водещи чуж­де­странни медии, акре­ди­ти­рани в Москва.

Той отбе­ляза, че рус­ката страна е далеч от мисълта да налага сво­ята гледна точка. „На свой ред раз­чи­таме, че и вие по такъв начин ще отразявате

Печат

Грушко: "Търпението ни не е безгранично"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Европе­йс­ките страни не трябва да под­лагат на изпи­та­ние търпе­ни­ето на Русия по въпроса за сътруд­ни­че­ството в Съвета на Европа, заяви в поне­дел­ник заместник-​министърът на външ­ните работи на Рус­ката феде­рация Алек­сандър Грушко по време на кръгла маса в съвета на феде­раци­ята на тема „25 години член­ство на Русия в Съвета на Европа: сътрудничество

Печат

Ученията на ШОС "Мирна мисия-2021"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Анти­те­ро­ри­стич­ните командно-​щабни уче­ния на стра­ните от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС) „Мирна мисия-​2021″ ще преми­нат през лятото на един от полиго­ните на Цен­трал­ния вое­нен окръг, се казва в съобще­ние на прес­служ­бата на окръга, разпро­стра­нено в понеделник.

„В Орен­бург завърши пър­вият кръг от кон­сул­таци­ите на пред­ста­ви­тели на

Печат

Кремъл коментира думите на Байдън за Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия не е осъще­ствя­вала анек­сия на Крим, полу­ост­ро­вът се при­съе­дини към Рус­ката феде­рация на законни осно­ва­ния. Това под­черта в поне­дел­ник прес­сек­ре­та­рят на рус­кия държа­вен глава Дмит­рий Пес­ков, комен­ти­райки заяв­ле­ни­ето на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Джо Байдън, в което се говори, че САЩ никога няма да приз­наят анек­си­ята на полу­ост­рова от