Печат

Евразийското партньорство е отворено за всички страни от континента

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Москва ще продължава да съдейства активно за решаване на международните конфликти

Иници­а­ти­вата за форми­ране на голямо евразийско парт­ньор­ство е отво­рена за всички страни и интеграци­онни обе­ди­не­ния на кон­ти­нента, вклю­чи­телно и за Европе­йския съюз, заяви мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров в сряда на форума „При­ма­ков­ски четения”.

„Разши­ря­ваме сътруд­ни­че­ството с чле­но­вете на Асоциацията

Печат

Присъдата срещу Младич е политизирана от трибунала в Хага

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Руската мисия в ООН коментира решението за доживотна присъда на Ратко Младич

Взе­тото в Хага реше­ние да бъде потвър­дена дожи­вот­ната при­съда на бившия команд­ващ арми­ята на сър­бите в Босна и Херцего­вина Ратко Мла­дич стана потвър­жде­ние на поли­ти­зи­ра­ния курс на Меж­ду­на­род­ния три­бу­нал за бивша Юго­сла­вия, заяви във втор­ник замест­ни­кът на