Печат

Одобриха санкции срещу "Северен поток-2" и "Турски поток"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Във втор­ник Кама­рата на пред­ста­ви­те­лите в Конгреса на САЩ одобри про­ект за отбра­ни­те­лен бюджет за след­ващата финан­сова година (започва на 1 октом­ври тази година — бел. ред.), който задължава адми­ни­страци­ята да втвърди санкци­ите по отноше­ние на газопро­во­дите „Севе­рен поток-​2″ и „Тур­ски поток”.

Бюджетът на стой­ност 740,5 млрд. долара беше под­крепен от 295 конгре­смени, 125 гла­су­ваха против.

В края на декември

Печат

Кадиров отговори на Помпео, че приема боя

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В отго­вор на заяв­ле­ни­ето на държав­ния сек­ре­тар на САЩ Майкъл Помпео за въвеж­дане на нови санкции срещу него пре­зи­дентът на Чечня Рам­зан Кади­ров заяви, че при­ема боя и пред­стави в соци­ал­ните мрежи снимки с огне­стрелно оръжие.

Помпео, ние при­емаме боя! По-​нататък ще стане по-​интересно!”, написа той в Телеграм. Кади­рав пуб­ли­кува към поста си и

Печат

Външният министър на Иран предаде послание до Путин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

На среща с ръко­во­ди­теля на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Сергей Лав­ров мини­стърът на външ­ните работи на Иран Джа­вад Зариф пре­даде посла­ние до пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин от него­вия иран­ски колега Хасан Роухани, съобщи във втор­ник пред жур­на­ли­сти пър­вият руски дипло­мат. Посла­ни­ето е пре­да­дено по време на теле­фо­нен разго­вор, а