Печат

Русия предложи конвенция срещу киберпрестъпността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия внесе в ООН про­ект за кон­венция срещу киберпре­стъп­но­стта и неза­кон­ното използване на крип­то­ва­лу­тата, съобщиха от прес­служ­бата на Гене­рал­ната про­ку­ра­тура. Документът бе пре­да­ден в щаба на Све­тов­ната орга­ни­за­ция във Виена, където се намира Управ­ле­ни­ето на ООН по нар­ко­тиците и престъпността.

Така Русия стана пър­вата страна пред­ста­вила уни­вер­са­лен документ за борба срещу пре­стъп­ле­ни­ята в

Печат

Байдън надува фалшиви фанфари

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Джо Байдън явно има слаба, или по-​скоро — ника­ква, пред­става за съвременна Русия. Това става ясно от изпъл­не­ната му с абсурди по адрес на Русия лекция, която пре­зи­дентът на САЩ изнесе пред елитни пред­ста­ви­тели на цялата аме­ри­кан­ска раз­уз­на­ва­телна гилдия.

Гово­ри­те­лят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков нарече твър­де­ни­ята на Байдън „неверни по своята

Печат

Стратегическата стабилност - тема №1

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия е готова да обсъжда със САЩ всички оръжия със стра­теги­че­ски потенциал — ядрени, неяд­рени, напа­да­телни и отбра­ни­телни. Това заяви рус­кият посла­ник в САЩ Ана­то­лий Анто­нов пред РИА „Ново­сти”. Повод за интер­вюто ста­наха започ­на­лите в сряда в Женева руско-​американски кон­сул­тации по стра­теги­че­с­ката ста­бил­ност — първа среща след разговорите

Печат

Мощни успокоителни упражнения във Великобритания

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Бри­тан­с­ките ВВС се гот­вят за уче­ния, които — както се съобщава, ще ста­нат най-​големите за послед­ните 30 години. „Манев­рите ще се състоят, за да се изра­боти готов­ност в слу­чай на напа­де­ние от руска страна”, пише бри­тан­ският Sun.

Спо­ред авто­рите на пуб­ли­каци­ята в хода на уче­ни­ята се пла­ни­рат десанти по маги­страли и граж­дан­ски летища. Пило­тите ще