Печат

Захарова коментира думи на Борел за забрана на руските медии

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова комен­тира изяв­ле­ни­ето на ръко­во­ди­теля на външ­нопо­ли­ти­че­с­ката служба на Европе­йския съюз Жозеп Борел за забрана на рус­ките медии, като напомни как са горени неудобни книги в Тре­тия райх.

„На думите на Жозеп Борел, че „забра­ната на рус­ките медии е защита на сво­бо­дата на сло­вото”, ще напомня, че Европа вед­нъж вече е

Печат

САЩ въвличат НАТО в конфликта заради оръжейните печалби

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Комен­та­торът на тур­ския вест­ник „Милиет” Тун­джа Бенгин твърди, че САЩ във­ли­чат НАТО в конфликта в Украйна, за да полу­чат най-​голяма изгода от про­даж­бите на оръжие. Спо­ред него аме­ри­канците са готови да ста­нат глаша­таи на истин­ска ката­строфа. Комен­та­торът смята, че поради тази при­чина САЩ, които наблю­да­ват ситу­аци­ята отда­лече, „потриват

Печат

Западът е готов да раздели Украйна по корейски сценарий

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Украйна няма сили за победа и поради това Западът е готов да реа­ли­зира в реги­она концепци­ята за „двете Кореи”, смята бившият съвет­ник на ръко­во­ди­теля на офиса на пре­зи­дента на стра­ната Алек­сей Арестович.

„За успех са необ­хо­дими 400 хиляди подго­т­вени вой­ници с натов­ско оръжие. Имаме ли това? Не. Ще го имаме ли в близ­ката година? Не. Не достигат

Печат

Патрушев: Необходим е активен диалог за Афганистан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Сек­ре­та­рят на рус­кия Съвет за сигур­ност Нико­лай Патру­шев при­зова другите страни да коор­ди­ни­рат по-​активно уси­ли­ята си за урегу­ли­ране на ситу­аци­ята в Афга­ни­стан в рам­ките на диа­лого­вите формати.

По време на петата много­странна среща на пред­ста­ви­тели в областта на сигур­но­стта, посве­тена на афга­ни­стан­с­ката про­блема­тика, той отбе­ляза, че