Печат

Български моряци от "Царевна" се завърнаха в родината

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

След близо двуме­се­чен при­ну­ди­те­лен пре­стой в района на при­ста­нището в Мари­у­пол чети­ри­най­сет моряци от българ­ския кораб „Царевна” се завър­наха благопо­лучно в роди­ната, съобщиха от Мини­стер­ството на външ­ните работи на Донец­ката народна репуб­лика (ДНР).

Спо­де­ляме радо­стта заедно с род­ни­ните и близ­ките на чети­ри­най­сетте чле­нове на екипажа на българ­ския кораб „Царевна” за благопо­луч­ното им завръщане в

Печат

Саудитска Арабия се приближава към Русия и Китай?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Меж­ду­на­род­ният наблю­да­тел Халид ал Джа­уси изра­зява мне­ние, че Саудит­ска Ара­бия е решила да се дистанцира от САЩ и да се при­ближи към али­анса Русия — КНР, заявява пуб­лици­стът в ста­тия за бри­тан­ското изда­ние Rai Al Youm.

Спо­ред него стра­ните от Пер­сийския залив са започ­нали да раз­би­рат, че вли­я­ни­ето на САЩ в света нама­лява, а на Русия и Китай, обратно

Печат

Журналист от САЩ е удивен от жестокостта на националистите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Аме­ри­кан­ският жур­на­лист Джордж Илай­сън сравни звер­ствата на укра­ин­ските наци­о­на­ли­сти със звер­ствата на теро­ри­стите от „Ислям­ска държава”. Това той казва в докумен­тал­ния филм на RT Docu-​mentary „Дон­бас: вчера, днес, утре”.

Арми­ята не постъпва така. Само теро­ри­стите от „Ислям­ска държава” пра­вят това”, казва той по време на посеще­ние на масов гроб в

Печат

Честването на 9 май ще стане момент на истината за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В При­бал­тика искат вед­нъж и зави­наги да свършат с чества­нето на 9 май на своя тери­то­рия. Ако „чел­ният русофоб­ски опит” на Литва, Лат­вия и Есто­ния, както се случва често, бъде под­хва­нат от други западни страни и на рус­ко­е­зич­ните общ­но­сти бъде забра­нено да отпраз­ну­ват 9 май, това ще бъде най-​сериозната крачка към пре­разглеж­да­нето на резултатите