Печат

САЩ не могат да налагат вътрешния дневен ред на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Срещата на пре­зи­ден­тите на Русия и САЩ Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън в Женева не донесе кар­ди­нални промени в отноше­ни­ята между Москва и Вашинг­тон. Както и досега, аме­ри­кан­с­ката страна смята, че може да натрапи на Русия ней­ния вътрешен дне­вен ред, заяви рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров в пан­си­она за възпи­та­нички на Мини­стер­ството на отбраната.

Винаги е по-​добре да се срещаме и разговаряме

Печат

Москва не е решавала за признаване на талибаните

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Москва досега не е вземала ника­кви реше­ния за при­зна­ване на движе­ни­ето „Тали­бан”. Рус­ката страна се опитва да раз­бере доколко декла­раци­ите на тали­ба­ните ще се съот­на­сят с реал­ните действия, заяви пред жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Песков.

Вие зна­ете, че досега ника­кви реше­ния за при­зна­ване на тали­ба­ните не са

Печат

Памфилова: САЩ искат да дискредитират изборите в РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пред­се­да­те­лят на Цен­трал­ната изби­ра­телна коми­сия на Русия Ела Памфи­лова смята, че след нега­тив­ната све­товна оценка за избо­рите в САЩ на аме­ри­кан­с­ката страна е необ­хо­димо да дис­кре­ди­тира изби­ра­тел­ната кампа­ния в Рус­ката феде­рация, а това не бива да бъде допуснато.

Ние отдавна рабо­тим, за да прекъ­сваме нега­тив­ните информаци­онни потоци, но

Печат

не сме длъжни да се отчитаме пред НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия не е длъжна да се отчита пред НАТО за про­веж­да­ните военни уче­ния, като се има пред­вид понижа­ва­нето на рав­нището на диа­лога, настъпило по вина на али­анса, написа в своя Телеграм канал пред­се­да­те­лят на Коми­тета по външна поли­тика на Държав­ната дума Лео­нид Слуцки, комен­ти­райки при­зива на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг да