Печат

В алианса не разбират кой е виновен за Афганистан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Стра­ните от НАТО не могат да се раз­бе­рат кой е вино­вен за ста­на­лите в Афга­ни­стан съби­тия, заяви в поне­дел­ник офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия мария Заха­рова за теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​1″. „Нужно е да раз­бе­рем кой е вино­вен. Те не могат. Държав­ният депар­тамент на САЩ кима към Пен­тагона, Пен­тагонът отправя всичко към Държав­ния депар­тамент. Сегаш­ният пре­зи­дент говори

Печат

Започнаха руско-индийски консултации за сигурността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Руско-​индийски кон­сул­тации по въпро­сите на сигур­но­стта започ­наха в сряда в Делхи. От руска страна те се водят от сек­ре­таря на Съвета за сигур­ност на Рус­ката феде­рация Нико­лай Патру­шев, а от индий­ска — от съвет­ника на преми­ера на Индия по наци­о­нал­ната сигур­ност Аджит Довал, съобщи ТАСС.

Главна тема на обсъж­да­ни­ята е ситу­аци­ята в Афганистан