Печат

Кадиров отговори на Помпео, че приема боя

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В отго­вор на заяв­ле­ни­ето на държав­ния сек­ре­тар на САЩ Майкъл Помпео за въвеж­дане на нови санкции срещу него пре­зи­дентът на Чечня Рам­зан Кади­ров заяви, че при­ема боя и пред­стави в соци­ал­ните мрежи снимки с огне­стрелно оръжие.

Помпео, ние при­емаме боя! По-​нататък ще стане по-​интересно!”, написа той в Телеграм. Кади­рав пуб­ли­кува към поста си и снимка от оръжейна стая, на която държи в ръцете си две картечници.

По-​рано Помпео заяви, че САЩ ще въве­дат визови санкции срещу пре­зи­дента на Чечня, когото Вашинг­тон смята за при­ча­стен към нару­ше­ния на човеш­ките права. В санкци­он­ния спи­сък са и име­ната на съпругата на Кади­ров Медни Кади­рова и дъще­рите му Айшат и Карина Кадирови.

Добре, да кажем, че аз сто пъти съм нару­шил пра­вата на човека. Как ще обяс­ните обаче санкци­ите срещу моята съпруга и моите дъщери? Какви пре­стъп­ле­ния са извършили те и чии права са наруша­вали? На този въпрос вие нямате отго­вор”, написа Кади­ров във „ВКон­такте”. Той добави, че именно с това САЩ са пока­зали „лъж­ли­вото си лице на све­товни интриганти и провокатори”.

По-​голямата дъщеря на Кади­ров Айшат, която ръко­води мод­ната къща Firdaws, изрази недо­уме­ние от вклю­ч­ва­нето й в аме­ри­кан­ския черен спи­сък, като заяви, че никога не е можела да предпо­ложи това: „Винаги съм смя­тала, че моята скромна морална под­крепа за баща ми ще остане неза­бе­ля­зана. Не можех и да предпо­лагам, че ще стана тол­кова известна в една далечна страна зад оке­ана, че името ми ще бъде вклю­чено в няка­кви си списъци.”

Срещу Кади­ров и по-​рано са налагани аме­ри­кан­ски санкции. На 20 декем­ври 2017 г. Мини­стер­ството на финан­сите на САЩ го добави в спи­съка „Маг­нит­ски” заради „извънсъ­дебни разправи, изте­за­ния и други груби нару­ше­ния на меж­ду­на­родно при­знати човешки права”. В санкци­он­ните спи­съци неед­но­кратно са вклю­ч­вани и други пред­ста­ви­тели на ръко­вод­ството и на сило­вите струк­тури на Чечня.

В Рус­ката феде­рация има зако­но­да­тел­ство, което строго регламен­тира при­тежа­ва­нето на огне­стрелно оръжие — каза прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента на РФ Дмит­рий Пес­ков в беседа с жур­на­ли­сти и в отго­вор на въпрос имат ли право ръко­во­ди­те­лите на рус­ките реги­они на кар­теч­ници. — Тук не е важно кой си — обик­но­вен граж­да­нин, губер­на­тор или пре­зи­дент. Ако ти при­тежа­ваш оръжие в съо­т­вет­ствие със закона и ако то е реги­стри­рано, ако имаш право на съхра­ня­ване и носене на това оръжие, няма ника­кви проблеми.”