Печат

Убитият в Сирия генерал е ръководил освобождението на Палмира

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Заги­на­лият в Сирия в резул­тат на взрив на радио­управ­ля­ема бомба руски гене­рал Вяче­слав Глад­ких е участвал в един от най-​значимите епи­зоди на сирийския конфликт — осво­бож­да­ва­нето на Палмира, съобщиха от Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Русия. Спо­ред данни на агенция „Царьград” гене­ралът е бил непо­сред­ствен участ­ник в раз­ра­бот­ва­нето на плана за осво­бож­да­ва­нето на града. В момента на гибелта си Вяче­слав Глад­ких е огла­вя­вал група военни съвет­ници, подпо­магащи пра­ви­тел­стве­ните сили на Сирия в бор­бата с теро­ри­стите. Групата е помагала на сирийски коман­дири в про­винция Дейр ез Зор.

Генерал-​майор Вяче­слав Глад­ких загина в сряда след взрив на фугас на пътя на авто­ко­лона. Жертва на взрива са ста­нали команд­ващият наци­о­нал­ната отбрана на Дейр ез Зор Ал Мея­дин Мухамад Тай­сар аз Захир и чети­рима негови подчинени.

След­стве­ният коми­тет на Русия е завел дело за смъртта на гене­рала в Сирия.