Печат

Руски бойни кораби охраняват "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Кораби от рус­кия Воен­номор­ски флот са били при­ну­дени да съпро­вож­дат мор­ските съдове, които участват в стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​2″ от Далеч­ния изток до Бал­тийско море заради риск от про­во­кации, заяви пред „Интерфакс” заместник-​председателят на Съвета за сигур­ност на Русия Михаил Попов.

В рам­ките на стро­и­тел­ството на газопро­вода „Севе­рен поток-​2″ кораби от Воен­номор­ския флот гаран­ти­раха без­опа­сен пре­ход на спе­ци­ал­ният кораб „Ака­демик Чер­ски” и кора­бите за снаб­дя­ване „Остап Шеремета” и „Иван Сидо­ренко” от Вла­ди­во­сток до Кали­нинград. Тази мярка беше пре­диз­ви­кана от риска за про­во­каци­онни действия от страна на отделни държави”, каза Попов.

Ака­демик Чер­ски” при­стигна в Бал­тийско море през май, а оста­на­лите кораби — през юли. Спе­ци­а­ли­зи­ра­ният кораб за поста­вяне на тръ­бопро­води е зао­би­ко­лил Африка, а „Остап Шеремета” и „Иван Сидо­ренко” са преми­нали през Суец­кия канал и Сре­ди­земно море. По целия им марш­рут са ги съпро­вож­дали руски бойни кораби, които като щафета са ги пре­да­вали едни на други: Индийски океан — Сре­ди­земно море — Атлан­ти­че­ски океан — Северно море. В двете съпро­вож­дащи акции са участвали десет кораба от рус­кия Воен­номор­ски флот.

В края на декем­ври мина­лата година САЩ въведоха първите санкции срещу участ­ниците в про­екта „Севе­рен поток-​2″. Под огра­ни­че­ния попад­наха соб­стве­ниците на спе­ци­а­ли­зи­рани кораби за тръ­бопо­лагане, след което швейцар­ската фирма Allseas вед­нага сне двата си кораба от тра­сето на газопро­вода и 160 км от него оста­наха недо­стро­ени. След това „Газпром” изпрати от Находка в Мукран спе­ци­а­ли­зи­ра­ния кораб „Ака­демик Чер­ски” със система за динамично позици­о­ни­ране, а дат­ският регу­ла­тор раз­реши за достро­ява­нето да се използ­ват съдове с кот­вено позици­о­ни­ране. Кора­бът „Фор­туна” беше от тях и вече десет месеца се намира в Герма­ния. Тази ситу­ация стана неоча­к­вана за Вашинг­тон, след което аме­ри­кан­с­ките сена­тори започ­наха да подгот­вят разши­ря­ване на санкци­ите, а Държав­ният депар­тамент на САЩ съобщи, че под действи­ето на закона „За про­ти­во­действие на про­тив­ниците на Аме­рика чрез санкции” ще попад­нат и инве­сти­то­рите на „Севе­рен поток-​2″.

Разши­ря­ва­нето на санкци­ите по „Севе­рен поток-​2″ заплашва и соб­стве­ниците на кораби, които участват в про­екта. Под удара могат да попад­нат също така и застра­хо­ва­телни компа­нии и при­ста­нища. Освен това в един от зако­нопро­ек­тите е напи­сано, че санкции заплашват и фирми, предо­ста­вящи услуги по изпи­та­ни­ята на газопро­во­дите и тях­ната сер­тифи­кация, без което „Севе­рен поток-​2″ е невъзможно да бъде пус­нат. В другия вари­ант обаче това го няма.

Но както писа аме­ри­кан­ското изда­ние „Форин полиси”, отбра­ни­тел­ният бюджет, в който са вклю­чени новите санкции, ще бъде приет не по-​рано от декем­ври, през което време „Севе­рен поток-​2″ може да бъде завършен.

Това е над­пре­вара между бав­ното тръ­бопо­лагане и бав­ното при­емане на санкци­он­ното зако­но­да­тел­ство”, каза пред аме­ри­кан­ското изда­ние управ­ля­ващият кон­сул­тант­ската компа­ния ClearView Energy Partners Кевин Бук. Спо­ред него дори сам кора­бът „Ака­демик Чер­ски” ще завърши рабо­тите в срок от 110 дни, а законът за воен­ния бюджет няма да бъде подпи­сан по-​рано от декем­ври — след не по-​малко от 112 дни. През мина­лата година Доналд Тръмп го подписа на 20 декември.