Печат

Москва ще си сътрудничи с Токио

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия ще раз­вива отноше­ни­ята си с Япо­ния, но няма да предпри­ема действия, които про­ти­во­ре­чат на рус­ката кон­сти­туция, заяви рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин на среща с главни редак­тори на медии, фраг­менти от която бяха излъ­чени в ефира на програмата „Москва. Кремъл. Путин” на теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​1″ в края на мина­лата седмица.

Ние искаме да раз­ви­ваме отноше­ни­ята с Япо­ния и ще ги раз­ви­ваме. Няма обаче да пра­вим нищо, което про­ти­во­речи на основ­ния закон на Рус­ката феде­рация”, каза той.

Във връзка с това, че една от поправ­ките към кон­сти­туци­ята на Русия пре­дви­жда забрана за отчуж­да­ване на тери­то­рии на стра­ната, Путин посъветва жур­на­ли­стите да зада­дат въпроса за по-​нататъшните отноше­ния с Япо­ния в кон­тек­ста на суве­ре­ни­тета на южните Курил­ски ост­рови на мини­стъра на външ­ните работи Сергей Лав­ров. „Задайте този въпрос на Лав­ров. Той ще ви обясни къде е дели­ми­таци­ята, къде е демар­каци­ята”, каза рус­кият държа­вен глава.

От сре­дата на мина­лия век с известни прекъ­сва­ния Москва и Токио водят прего­вори за изра­бот­ване на мирен дого­вор след края на Вто­рата све­товна война. Основно препят­ствие за него­вото склю­ч­ване е въпро­сът за при­над­леж­но­стта на южната част на Курил­ските ост­рови. През 1945 г. целият архипе­лаг е вклю­чен в състава на Съвет­ския съюз, но Токио оспо­рва при­над­леж­но­стта на Иту­руп, Кунашир, Шико­тан и групата сега необи­та­еми ост­рови, която в Япо­ния нари­чат Хабо­маи. Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия неед­но­кратно под­чер­тава, че рус­кият суве­ре­ни­тет над тях, който има съо­т­вет­ното меж­ду­на­род­но­правно оформ­ле­ние, не под­лежи на съмнение.