Печат

Русия и Китай не подкрепиха резолюция на ООН за Мянмар

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия, Китай, Боли­вия, Вене­цу­ела и Филипи­ните заявиха отказа си да се при­съе­ди­нят към кон­сен­суса по отноше­ние на при­е­тата в Съвета по пра­вата за човека в ООН резо­люция за ситу­аци­ята в Мянмар. Обяс­ня­вайки сво­ята позиция, членът на рус­ката делегация Дмит­рий Воро­бьов отбе­ляза, че разглеж­да­нето на този въпрос на сви­ка­ната по иници­а­тива на Вели­ко­бри­та­ния и Европе­йския съюз спе­ци­ална сесия е било поли­ти­зи­рано и едва ли може да спо­соб­ства за подоб­ря­ва­нето на ситу­аци­ята с пра­вата на човека.

Про­ектът на резо­люци­ята е бил приет на спе­ци­ал­ната сесия без гла­су­ване. Делегаци­ите на избро­е­ните страни обаче в свои изказва­ния са заявили, че отказ­ват да се при­съе­ди­нят към кон­сен­суса по отноше­ние на този документ.

Пред­ста­ви­те­лите на Русия изхож­дат от факта, че отго­вор­но­стта в областта на защи­тата на пра­вата човека лежи върху самите държави, а меж­ду­на­род­ната общ­ност е при­звана да им оказва съдействие в рабо­тата на това направ­ле­ние. „За съжа­ле­ние в слу­чая с Мянмар отново беше избран безпер­спек­тив­ният метод на обви­не­ния и натиск срещу суве­ренна държава”, кон­ста­тира Воробьов.

Пред­ста­ви­те­лят на Китай заяви в своето изказване, че ситу­аци­ята в Мянмар засяга вътреш­ните работи на стра­ната. Спо­ред него резо­люци­ята трябва да отчита инте­ре­сите на соци­ал­ната ста­бил­ност на стра­ната, а не да води към задъл­бо­ча­ване на конфликта. „Не сме съгласни с про­веж­да­нето на спе­ци­ална сесия. Предпо­лагаме, че това ще има нега­тивно въз­действие и няма да доведе до реша­ване на про­блемите в Мянмар. Отказ­ваме да се при­съе­ди­ним към кон­сен­суса по тази резо­люция”, кон­ста­тира китайският дипломат.

В при­е­тата на сеси­ята резо­люция се говори за „необ­хо­димо­стта от под­крепа на демо­кра­тич­ния пре­ход в Мянмар”. В документа е изра­зена „дъл­бока обезпо­ко­е­ност от извън­ред­ното положе­ние, въве­дено от воен­ните на 1 фев­ру­ари”, а също така е отбе­ля­зана необ­хо­димо­стта от „срочно, неза­бавно и без­условно осво­бож­да­ване на всички про­из­волно задър­жани”. Към вър­хов­ния коми­сар за пра­вата на човека и към спе­ци­ал­ния доклад­чик на ООН за Мянмар е отпра­вена молба да продължат мони­то­ринга на ситу­аци­ята в стра­ната и да информи­рат за това в сво­ите доклади.