Печат

Няма основания ООН да се намесва в Куба

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия разглежда масо­вите про­те­сти в Куба като вътрешен про­блем на стра­ната, който не изис­ква намеса на Съвета за сигур­ност на ООН, заяви в поне­дел­ник пред жур­на­ли­сти пър­вият замест­ник на посто­ян­ния пред­ста­ви­тел на Русия при Све­тов­ната орга­ни­за­ция Дмит­рий Полянски.

Смя­там, че това е вътрешен въпрос на Куба и ние обик­но­вено не обсъж­даме вътреш­ните дела в Съвета за сигур­ност”, каза той в отго­вор на въпрос дали ситу­аци­ята в Куба може да бъде обект на разглеж­дане от чле­но­вете на Съвета за сигурност.

В края на мина­лата сед­мица държав­ната теле­ви­зия на Куба информира, че в няколко гра­дове на репуб­ли­ката е имало без­ре­дици, участ­ниците в които са раз­ру­шили няколко мага­зина. Преди това в град Сан Анто­нио де лос Баньос, разпо­ложен на 24 километра южно от Хавана, са започ­нали масови манифе­стации. Там е отишъл пре­зи­дентът на стра­ната Мигел Диас-​Канел. Той е при­зо­вал защит­ниците на кубин­ската рево­люция да изля­зат на улицата и да предот­вра­тят про­во­каци­ите срещу властта.