Печат

САЩ не могат да налагат вътрешния дневен ред на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Срещата на пре­зи­ден­тите на Русия и САЩ Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън в Женева не донесе кар­ди­нални промени в отноше­ни­ята между Москва и Вашинг­тон. Както и досега, аме­ри­кан­с­ката страна смята, че може да натрапи на Русия ней­ния вътрешен дне­вен ред, заяви рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров в пан­си­она за възпи­та­нички на Мини­стер­ството на отбраната.

Винаги е по-​добре да се срещаме и разго­ва­ряме, откол­кото да не пра­вим това и в този сми­съл смя­там, че срещата в Женева беше положи­те­лен факт. Тя обаче не донесе ника­кви про­биви и ради­кални промени в отноше­ни­ята. Както и преди, САЩ смя­тат, че са в правото си да налагат нашия вътрешен дне­вен ред, като голо­словно ни обви­ня­ват, че ние се наме­сваме в тех­ните вътрешни работи, без да пре­дя­вят ника­кви кон­кретни факти”, отбе­ляза ръко­во­ди­те­лят на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведомство.

Той под­черта, че е необ­хо­димо стра­ните да водят вза­им­но­уважи­те­лен диа­лог с кон­кретни факти. Засега аме­ри­кан­с­ката страна се при­държа към поли­тика на голо­слов­ните обви­не­ния по адрес на Русия по редица слу­чаи: ситу­аци­ята около Алек­сей Навални, делото Скрипал, ката­строфата на рейс МН17 на „Малай­зийските ави­о­ли­нии” в небето над Дон­бас… „За всяко от тези обви­не­ния бяха обявени санкции срещу нашата страна. Това не е порядъчно от страна на колек­тив­ните ни западни парт­ньори”, каза Лав­ров, като обясни това с жела­ни­ето да се сдържа Русия.

Същото се отнася и за про­екта „Севе­рен поток-​2″. „Адми­ни­страци­ята на Байдън не е проме­нила сво­ята позиция, както и преди, те са срещу този про­ект, но раз­би­рат, че е невъзможно да го спрат. Когато обаче раз­би­раш, че си обхва­нат от няка­ква нере­а­ли­зи­ру­ема задача, поне здра­вият разум трябва да ти под­скаже, че трябва да я изо­ста­виш и да се заемеш с нещо реа­ли­стично”, посочи министърът.