Печат

Москва не е решавала за признаване на талибаните

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Москва досега не е вземала ника­кви реше­ния за при­зна­ване на движе­ни­ето „Тали­бан”. Рус­ката страна се опитва да раз­бере доколко декла­раци­ите на тали­ба­ните ще се съот­на­сят с реал­ните действия, заяви пред жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Песков.

Вие зна­ете, че досега ника­кви реше­ния за при­зна­ване на тали­ба­ните не са при­емани. Освен това вие също така зна­ете, че наи­стина ние много внима­телно сле­дим всичко, което става там. А глав­ното е, че се опит­ваме да раз­бе­рем доколко обеща­ни­ята на тали­ба­ните и декла­раци­ите им ще съвпа­дат с бъдещите им действия”, каза пред­ста­ви­те­лят на Кремъл в отго­вор на въпрос за пока­ната от тали­ба­ните до рус­ката страна да участва в цере­мо­ни­ята за обя­вя­ване състава на новото пра­ви­тел­ство на Афганистан.

Пес­ков под­черта, че за Москва е важно да раз­бере как ще изглежда поли­ти­че­с­ката система в Кабул при тали­ба­ните и в системен, и в пер­со­на­лен план.

В поне­дел­ник пред­ста­ви­тел на движе­ни­ето „Тали­бан” заяви пред теле­ви­зи­он­ния канал „Ал Джа­зира”, че тали­ба­ните са пока­нили Русия, както и Турция, Китай, Иран, Паки­стан и Катар, да участват в меропри­я­ти­ето, посве­тено на обя­вя­ване състава на новото правителство.