Печат

Памфилова: САЩ искат да дискредитират изборите в РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пред­се­да­те­лят на Цен­трал­ната изби­ра­телна коми­сия на Русия Ела Памфи­лова смята, че след нега­тив­ната све­товна оценка за избо­рите в САЩ на аме­ри­кан­с­ката страна е необ­хо­димо да дис­кре­ди­тира изби­ра­тел­ната кампа­ния в Рус­ката феде­рация, а това не бива да бъде допуснато.

Ние отдавна рабо­тим, за да прекъ­сваме нега­тив­ните информаци­онни потоци, но ни е необ­хо­дима помощ. Други общ­но­сти също трябва да ни помогнат. Това е наш общ про­блем, ако искаме да не допус­нем ръст на лъж­лива информация. След избо­рите в САЩ и отрица­тел­ната оценка от страна на све­тов­ната общ­ност за тези избори аме­ри­кан­с­ката страна се нуж­дае от пре­на­соч­ване на целта към нас. Спо­ред нея на аме­ри­кан­с­ката страна е необ­хо­димо да кри­ти­кува избо­рите, да дис­кре­ди­тира Русия.

А нашето дело на чест е да защи­тим избо­рите, да не допус­нем тях­ната дис­кре­ди­тация. Трябва да се движим настъпа­телно, опе­ра­тивно да раз­об­ли­ча­ваме съз­да­те­лите на фей­кове, като ги нари­чаме с име­ната им. Това е наше общо дело, това е защита на граж­дан­ското обще­ство. Това е дело на експерти и на обик­но­вени хора, на онези, които се въл­ну­ват за стра­ната си и не искат да ги потопя­ват в потоци от злобни лъжи. Всички заедно сме длъжни да отсто­яваме нашите избори — преки, за раз­лика от избо­рите на онези, които се опит­ват да ни учат”, каза Ела Памфи­лова в интервю за теле­ви­зи­он­ния казал „Санкт Петербург”.

Тя напомни, че на избо­рите през сеп­тем­ври е пред­ста­вен целият обществено-​политически спектър, има кон­ку­ренция, има за кого да се гла­сува — от дес­ния до левия сек­тор. „Още вед­нъж ще под­чер­тая, че това е наша обща задача — да защи­тим избо­рите. И за това трябва да ги про­ве­дем открито, честно, про­зрачно, за да не остане у никого и капка съм­не­ние”, каза в заклю­че­ние Памфилова.

Избо­рите за Държавна дума ще се про­из­ве­дат в продълже­ние на три дни — 17, 18 и 19 сеп­тем­ври. Едно­временно с пар­ламен­тар­ните избори в един­ния ден за гла­су­ване /​19 септември/​ще се състоят и преки избори за ръко­во­ди­тели на девет субекта на Рус­ката феде­рация и 39 реги­о­нални парламенти.