Печат

не сме длъжни да се отчитаме пред НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия не е длъжна да се отчита пред НАТО за про­веж­да­ните военни уче­ния, като се има пред­вид понижа­ва­нето на рав­нището на диа­лога, настъпило по вина на али­анса, написа в своя Телеграм канал пред­се­да­те­лят на Коми­тета по външна поли­тика на Държав­ната дума Лео­нид Слуцки, комен­ти­райки при­зива на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг да бъдат раз­крити подроб­но­сти за уче­ни­ята „Запад-​2021″.

Сътруд­ни­че­ството е улица с дву­по­сочно движе­ние. Север­но­ат­лан­ти­че­ският али­анс едно­странно понижи рав­нището на отноше­ни­ята с Русия. Това е техен избор”, отбе­лязва Слуцки.

Спо­ред него при такава тонал­ност Русия изобщо не е длъжна да се отчита пред никого, осо­бено като се има пред­вид разпо­лага­нето на аме­ри­кан­ски системи за ПВО в Полша, както и пре­хвър­ля­нето на войски от САЩ в страни, нами­ращи се в непо­сред­ствена бли­зост до гра­ниците на Рус­ката федерация.

По-​рано Стол­тен­берг заяви, че Русия е „длъжна да се държи по пред­ска­зуем начин”. Той при­зова да бъдат предо­ста­вени данни за воен­ните уче­ния „Запад-​2021″ във връзка с нарас­на­лата загриже­ност на стра­ните от Бал­тика, Полша и Украйна относно пла­но­вете на Москва.