Печат

В алианса не разбират кой е виновен за Афганистан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Стра­ните от НАТО не могат да се раз­бе­рат кой е вино­вен за ста­на­лите в Афга­ни­стан съби­тия, заяви в поне­дел­ник офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия мария Заха­рова за теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​1″. „Нужно е да раз­бе­рем кой е вино­вен. Те не могат. Държав­ният депар­тамент на САЩ кима към Пен­тагона, Пен­тагонът отправя всичко към Държав­ния депар­тамент. Сегаш­ният пре­зи­дент говори, че вино­вен е бившият пре­зи­дент, бившият казва, че е виновна сегаш­ната адми­ни­страция. Гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО обви­нява — как мислите — кого? Афга­ни­стан­ския народ и непо­сред­ствено пре­зи­дента на Афга­ни­стан. Като че ли не НАТО и САЩ сто­яха зад тях”, каза Захарова.

Спо­ред нея вла­стите във Вели­ко­бри­та­ния обви­ня­ват за слу­чи­лото се онези, които са склю­чили спо­ра­зуме­ния с „Тали­бан” в Доха, а в Канада нари­чат тали­ба­ните „братя”. „Ако НАТО е едно семейство, то братът на Канада е брат на всички чле­нове на НАТО”, каза в заклю­че­ние дипломатът.