Печат

Започнаха руско-индийски консултации за сигурността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Руско-​индийски кон­сул­тации по въпро­сите на сигур­но­стта започ­наха в сряда в Делхи. От руска страна те се водят от сек­ре­таря на Съвета за сигур­ност на Рус­ката феде­рация Нико­лай Патру­шев, а от индий­ска — от съвет­ника на преми­ера на Индия по наци­о­нал­ната сигур­ност Аджит Довал, съобщи ТАСС.

Главна тема на обсъж­да­ни­ята е ситу­аци­ята в Афга­ни­стан. Кон­сул­таци­ите са продълже­ние на теле­фон­ния разго­вор между министър-​председателя на Индия Нарендра Моди и пре­зи­дента на РФ Вла­ди­мир Путин, който се състоя на 24 август. Тогава лиде­рите отбе­ля­заха важ­но­стта на сътруд­ни­че­ството в тази област и поръ­чаха на профил­ните ръко­во­ди­тели да поддържат връзка по въпро­сите на Афганистан.