Печат

Български моряци от "Царевна" се завърнаха в родината

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

След близо двуме­се­чен при­ну­ди­те­лен пре­стой в района на при­ста­нището в Мари­у­пол чети­ри­най­сет моряци от българ­ския кораб „Царевна” се завър­наха благопо­лучно в роди­ната, съобщиха от Мини­стер­ството на външ­ните работи на Донец­ката народна репуб­лика (ДНР).

Спо­де­ляме радо­стта заедно с род­ни­ните и близ­ките на чети­ри­най­сетте чле­нове на екипажа на българ­ския кораб „Царевна” за благопо­луч­ното им завръщане в роди­ната — съобща­ват от мини­стер­ството. — Едно­временно с това бихме искали да изра­зим искрена при­зна­тел­ност на служи­те­лите от Народ­ната милиция на ДНР и на воен­но­служещите от Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация за успешно про­ве­де­ната спа­си­телна опе­рация по ева­ку­и­ра­нето на българ­ските моряци.

В Бълга­рия благо­да­риха на Донец­ката народна репуб­лика и на Русия за ева­ку­и­ра­нето на част от българ­ския екипаж на „Царевна” от при­ста­нището на Мари­у­пол, съобщиха от прес­служ­бата на външ­нопо­ли­ти­че­ското ведом­ство на ДНР.

Оттам цити­раха думите на лидера на пар­тия „Въз­раж­дане” Коста­дин Коста­ди­нов, който отбе­лязва, че Украйна не е напра­вила нищо за осво­бож­да­ва­нето на чуж­де­стран­ните моряци, които наци­о­на­ли­стите са използ­вали като жив щит, докато силите на рус­ката коа­лиция неза­бавно са ева­ку­и­рали чуж­де­стран­ните граждани.

Благо­да­рен съм на рус­ките сили и на силите на ДНР за спа­ся­ва­нето на живота на моите съна­род­ници. 144 години след осво­бож­да­ва­нето на Бълга­рия от тур­ско роб­ство ни се наложи отново да чакаме рус­наци да осво­бож­да­ват българи”, цитира дипло­ма­ти­че­ското ведом­ство българ­ския политик.