Печат

Саудитска Арабия се приближава към Русия и Китай?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Меж­ду­на­род­ният наблю­да­тел Халид ал Джа­уси изра­зява мне­ние, че Саудит­ска Ара­бия е решила да се дистанцира от САЩ и да се при­ближи към али­анса Русия — КНР, заявява пуб­лици­стът в ста­тия за бри­тан­ското изда­ние Rai Al Youm.

Спо­ред него стра­ните от Пер­сийския залив са започ­нали да раз­би­рат, че вли­я­ни­ето на САЩ в света нама­лява, а на Русия и Китай, обратно — заси­лва се.

Авторът на пуб­ли­каци­ята отбе­лязва, че подобна смяна на курса сиг­на­ли­зира за ради­кални промени не само в реги­она на Пер­сийския залив, но и в целия Близък изток.

Халид ал Джа­уси също така напомня, че отноше­ни­ята между Саудит­ска Ара­бия и САЩ са се влошили при пре­зи­дента Джо Байдън, който не желае да сътруд­ничи с наслед­стве­ния принц Мухамед ибн Салман ал Сауд. На свой ред принцът отхвърли мол­бата на аме­ри­кан­ския лидер да уве­личи добива на нефт на фона на въве­де­ните от САЩ санкции по отноше­ние на Русия.

По-​рано бившият помощ­ник на пре­зи­дента на САЩ Роналд Рейгън заяви, че Саудит­ска Ара­бия, Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства и други страни от реги­она са се ока­зали нена­деждни парт­ньори за Вашингтон.