Печат

Журналист от САЩ е удивен от жестокостта на националистите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Аме­ри­кан­ският жур­на­лист Джордж Илай­сън сравни звер­ствата на укра­ин­ските наци­о­на­ли­сти със звер­ствата на теро­ри­стите от „Ислям­ска държава”. Това той казва в докумен­тал­ния филм на RT Docu-​mentary „Дон­бас: вчера, днес, утре”.

Арми­ята не постъпва така. Само теро­ри­стите от „Ислям­ска държава” пра­вят това”, казва той по време на посеще­ние на масов гроб в Луганск.

Това не е първи слу­чай, когато Украйна копира теро­ри­стич­ната групи­ровка. През мина­лата сед­мица руски сле­до­ва­тели обра­зу­ваха нака­за­телно дело срещу укра­ин­ската актриса Андри­ана Кури­лец, която се снимала в „соци­ална реклама”, вдъх­но­вена от „Ислям­ска държава”. По време на клипа жената бъл­вала екс­тремистка рито­рика и ими­ти­рала разправа над човек във военна униформа.

Русия невед­нъж е заявя­вала, че „Украйна е изпад­нала в неудържима жесто­кост, сляпо след­вайки ради­ка­ли­за­ци­ята и екс­тремизма на „Ислям­ска държава”.