Печат

Честването на 9 май ще стане момент на истината за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

В При­бал­тика искат вед­нъж и зави­наги да свършат с чества­нето на 9 май на своя тери­то­рия. Ако „чел­ният русофоб­ски опит” на Литва, Лат­вия и Есто­ния, както се случва често, бъде под­хва­нат от други западни страни и на рус­ко­е­зич­ните общ­но­сти бъде забра­нено да отпраз­ну­ват 9 май, това ще бъде най-​сериозната крачка към пре­разглеж­да­нето на резул­та­тите от Вто­рата све­товна война от ней­ния край насам. Денят на побе­дата се пре­връща в момент на исти­ната: на 9 май ще стане ясно могат ли Русия и всички наслед­ници на побе­дата да отстоят исто­ри­че­с­ката истина, колек­тив­ната памет за онази война и анти­нацизма като главни свои ценности.

Пра­ви­тел­ството на Литва катего­рично се обя­вява срещу как­вито и да са пуб­лични меропри­я­тия на 9 май и при­зо­вава общи­ните да откло­ня­ват вся­ка­кви иска­ния за тях­ното про­веж­дане. Кме­то­вете дис­ци­пли­ни­рано докла­д­ват: ако някой посмее в такова време да подаде искане за шествие на няка­къв „Без­смър­тен полк”, ще го изхвър­лим от каби­нета без разговори.

Мини­стърът на външ­ните работи на Литва Габ­ри­елюс Ланд­сбергис пред­лага на 9 май всички съвет­ски памет­ници в стра­ната да се покрият с плат с цве­то­вете на укра­ин­ския флаг. Спо­ред него подобно реше­ние щяло да бъде спра­вед­ливо по отноше­ние на стра­ната агре­сор. Типично при­бал­тийско пове­де­ние — ако не можеш да вою­ваш със самата Русия, вою­вай с ней­ните сим­воли, най-​дразнещи от които са сим­во­лите на побе­дата на Съвет­ския съюз през Вели­ката оте­че­ствена война.

В Лат­вия забра­ниха изобщо да се отбе­лязва 9 май. Всяка праз­нична актив­ност през този ден — фойер­верки, салюти или съби­ра­ния на хора край памет­ниците на бойците от Чер­ве­ната армия ще се преследва.

Сеймът на стра­ната екс­трено прие закон за при­зна­ване на 9 май за „Ден за памет за мир­ните жители и укра­ин­ските воен­но­служещи, заги­нали по време на бой­ните действия в Украйна”. Този и след­ващият ден се обя­вя­ват за тра­урни и ще бъдат раз­реша­вани само тра­урни меропри­я­тия под жълто-​сините флагове на Украйна.

Днес около шума за съби­ти­ята в Украйна започва актив­ното пре­разглеж­дане на резул­та­тите от Вто­рата све­товна война. Канц­лерът на Герма­ния още в първите дни на рус­ката спе­ци­ална опе­рация обяви, че със сво­ите действия Русия избавя немците от исто­ри­че­с­ката им вина за нацизма. Япо­ния изключи полка „Азов” от реги­стъра на забра­не­ните нацистки орга­ни­за­ции и се извини пред „азовците”, че са били в този спи­сък. В европе­йс­ките медии се появя­ват ста­тии, в които се внушава, че пол­кът „Азов” не е онова, за което го пред­ста­вят, че това било кремъл­ска про­паганда, а Конгре­сът на САЩ, който ги при­знал за наци­сти и забра­нил да бъдат снаб­дя­вани с оръжие, напра­вил грешка. Укра­ин­ският пре­зи­дент вече пред­стави „азовци” в гръц­кия пар­ламент. Вярно, пове­чето депу­тати ста­наха и изля­зоха от залата, но така е засега.

Забра­ната да се праз­нува 9 май като Ден на побе­дата ще бъде след­ващата крачка. За да не допусне това, Русия, а заедно с нея и всички, на които е скъпа побе­дата над нацизма, трябва въпреки всички забрани и пси­хо­логи­че­ски натиск да отпраз­ну­ват Деня на побе­дата през тази година с такава сила и мощ, с как­вато не са го праз­ну­вали дори в юби­лейни години.

Този 9 май ще стане момент на исти­ната. В този ден ще стане ясно могат ли Русия и всички наслед­ници на побе­дата да защи­тят исто­ри­че­с­ката истина, колек­тив­ната памет за онази война и анти­нацизма като главни свои ценности.

(baltnews​.com)