Печат

Русия и Китай заедно ще отстояват международното право

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия и Китай трябва да моби­ли­зи­рат съмиш­ле­ници в отсто­ява­нето на принци­пите на меж­ду­на­род­ното право и на устава на ООН, които се игно­ри­рат от Запада, заяви рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на прего­во­рите със своя китайски колега Уан И във вторник.

Както споме­нахте, ситу­аци­ята в света няма да става по-​лека. Тя все повече и повече ще се харак­те­ри­зира с опити на нашите западни

Печат

Москва и Вашингтон говорят за космическата безопасност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

По време на кон­сул­тации по въпро­сите на кос­ми­че­с­ката без­опас­ност Русия и САЩ изра­зиха заин­те­ре­су­ва­ност от продължа­ване на диа­лога по тази про­блема­тика, съобщиха във втор­ник от рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи.

Уточ­нява се, че прего­во­рите са преми­нали във формат на видеоконференция.

Състоя се размяна на мне­ния по широк спектър от

Печат

СЗО: Руската ваксина е нужна на Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­ката вак­сина срещу коро­на­ви­руса „Спут­ник V” наи­стина е нужна на Европа, заяви в интервю за ТАСС дирек­торът на Европе­йското реги­о­нално бюро на Све­тов­ната здравна орга­ни­за­ция (СЗО) Ханс Клюге.

Честно казано, аз никога не съм раз­би­рал това коле­ба­ние, поня­кога меж­ду­на­родно, а поня­кога и скеп­тично по повод уси­ли­ята на Рус­ката феде­рация да

Печат

"Трябваше да поканят и Байдън!"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Вла­ди­мир Путин пре­кара почив­ните дни в края на мина­лата сед­мица в Тува в компа­ни­ята на мини­стъра на отбра­ната Сергей Шойгу. Те управ­ля­ваха всъде­ход, раз­хож­даха се в тайгата и наблю­да­ваха при­ро­дата. Освен това Шойгу показа на държав­ния глава рабо­тил­ницата, в която той извайва фигури от дърво.

Много от чита­те­лите на елек­трон­ния вари­ант на в