Печат

Русия и Китай заедно ще отстояват международното право

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Русия и Китай трябва да моби­ли­зи­рат съмиш­ле­ници в отсто­ява­нето на принци­пите на меж­ду­на­род­ното право и на устава на ООН, които се игно­ри­рат от Запада, заяви рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на прего­во­рите със своя китайски колега Уан И във вторник.

Както споме­нахте, ситу­аци­ята в света няма да става по-​лека. Тя все повече и повече ще се харак­те­ри­зира с опити на нашите западни колеги с всички истини и неистини да гаран­ти­рат своето доми­ни­ране, игно­ри­райки обек­тив­ния ход на исто­ри­ята, в съо­т­вет­ствие с който се формира многопо­люс­ното устройство на света. Раз­бира се, ние трябва да моби­ли­зи­раме съмиш­ле­ници в отсто­ява­нето на спра­вед­ли­во­стта, в отсто­ява­нето на принци­пите на устава на ООН. Те изобщо се игно­ри­рат от запад­ните колеги, които се опит­ват да съз­да­ват свои соб­ствени пра­вила, а след това ги налагат на всички оста­нали”, каза Лавров.

Той отбе­ляза, че лиде­рите на Русия и Китай Вла­ди­мир Путин и Си Дзин­пин пла­ни­рат да при­емат съвместна декла­рация по слу­чай 20-​годишнината от подпи­сва­нето на Дого­вора за доб­ро­съсед­ство, дружба и сътруд­ни­че­ство, който авто­ма­тично се продължава с поре­ден петго­дишен срок.

Напълно спо­де­лям вашия стремеж към използва­нето на сътруд­ни­че­ството между нашите външ­нопо­ли­ти­че­ски ведом­ства за укреп­ване на позици­ите на нашите страни на меж­ду­на­род­ната арена в пълно съо­т­вет­ствие с принци­пите на меж­ду­на­род­ното право и устава на ООН”, каза Лав­ров на своя събеседник.

Рус­кият мини­стър изрази уве­ре­ност, че прего­во­рите с китайския му колега са още една стъпка в раз­ви­ти­ето на стра­теги­че­ското вза­и­мо­действие и много­стран­ното партньорство.

За послед­ната година — година на борба с коро­на­ви­руса — ние се убе­ди­хме в такива каче­ства на китайския народ като издръж­ли­вост, упо­ри­тост, и аз съм убе­ден, че нашето сътруд­ни­че­ство сим­во­ли­зира отноше­ни­ята между нашите страни и народи, а нашата дружба отра­зява здра­вата доб­ро­съсед­ска връзка между нашите страни”, каза в заклю­че­ние рус­кият министър.

Китайският мини­стър на външ­ните работи Уан И заяви, че на меж­ду­на­род­ната арена някои западни страни сипят обви­не­ния по адрес на Пекин и Москва, но знаят, че те са лъжа и опи­тите за намеса във вътреш­ните работи на Китай и Русия отдавна са отишли в миналото.

Уан И под­черта, че въпреки промя­ната в меж­ду­на­род­ната обста­новка решимо­стта на двете страни да защи­тават меж­ду­на­род­ната спра­вед­ли­вост остава неизменна. „Тези опити не могат да възпрепят­стват стъп­ките на Китай и Русия напред и не могат да проме­нят исто­ри­че­с­ката тен­денция”, каза в заклю­че­ние пър­вият китайски дипломат.