Печат

Москва и Вашингтон говорят за космическата безопасност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

По време на кон­сул­тации по въпро­сите на кос­ми­че­с­ката без­опас­ност Русия и САЩ изра­зиха заин­те­ре­су­ва­ност от продължа­ване на диа­лога по тази про­блема­тика, съобщиха във втор­ник от рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи.

Уточ­нява се, че прего­во­рите са преми­нали във формат на видеоконференция.

Състоя се размяна на мне­ния по широк спектър от про­блеми, засягащи гаран­ти­ра­нето на без­опас­но­стта на кос­ми­че­с­ката дей­ност”, се казва в съобще­ни­ето на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведомство.

На 9 март команд­ващият Кос­ми­че­с­ките сили на САЩ гене­рал Джон Реймънд заяви, че възмож­но­стите, с които разпо­лагат Русия и Китай в кос­ми­че­ското про­стран­ство, пре­диз­ви­кват опа­се­ния у Вашинг­тон. Той отбе­ляза, че Пекин и Москва, освен всичко друго, разпо­лагат с про­ти­воспът­ни­кови ракети и с други системи. Така напри­мер Русия, спо­ред гене­рала, по-​рано е използ­вала спът­ник, съз­да­ден за унищожа­ване на спът­ници на САЩ в орбита.

Депу­татът от Държав­ната дума Рус­лан Бал­бек отго­вори, че Русия наи­стина е раз­вита кос­ми­ческа държава, но съв­сем не е агресивна.

На 25 яну­ари държав­ната корпо­рация „Рос­кос­мос” съобщи, че е заин­те­ре­су­вана от продължа­ване на диа­лога с аме­ри­кан­с­ката страна по въпро­сите на усво­ява­нето на далеч­ния Космос.

По-​рано, на 20 яну­ари, гене­рал­ният дирек­тор на „Рос­кос­мос” Дмит­рий Рого­зин изрази мне­ние, че при новия пре­зи­дент на САЩ Джо Байдън не трябва да се оча­ква подоб­ря­ване в областта на кос­ми­че­ското сътруд­ни­че­ство в отноше­ни­ята между Москва и Вашинг­тон. Така той комен­тира изказва­нето на аме­ри­кан­ския мини­стър на отбра­ната Лойд Остин, който нарече Русия клю­чов про­тив­ник на САЩ в кос­ми­че­с­ката област.