Печат

СЗО: Руската ваксина е нужна на Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­ката вак­сина срещу коро­на­ви­руса „Спут­ник V” наи­стина е нужна на Европа, заяви в интервю за ТАСС дирек­торът на Европе­йското реги­о­нално бюро на Све­тов­ната здравна орга­ни­за­ция (СЗО) Ханс Клюге.

Честно казано, аз никога не съм раз­би­рал това коле­ба­ние, поня­кога меж­ду­на­родно, а поня­кога и скеп­тично по повод уси­ли­ята на Рус­ката феде­рация да реги­стрира „Спут­ник V”. От самото начало съм се обя­вя­вал за дове­рие. Знам как рабо­тех с най-​добрите руски учени, живях в Русия осем години. Там съще­ствува дълга исто­рия на раз­ра­бот­ване, про­из­вод­ство и усво­яване на вак­си­ните и аз вяр­вам в тях — отбе­ляза Клюге. — Надя­вам се, че в обо­зримо бъдеще, много близко, вак­си­ната ще може да се използва в европе­йския регион. Тя наи­стина ни е нужна, Европе­йският съюз и други страни в Европа се борят с недо­стига на вак­сини. Аз вяр­вам в нея, тя ни е нужна.”

Спо­ред него СЗО про­вежда после­до­ва­телна експер­тиза на резул­та­тите от кли­нич­ните изслед­ва­ния и на дан­ните за про­из­вод­ството. „Све­де­ни­ята са пре­да­дени в ЕМА (Европе­й­ска агенция за лекар­стве­ните сред­ства). Това е про­зра­чен процес, цялата информация е на сайта на СЗО. Много важен етап е спо­ра­зуме­ни­ето с рус­кото Мини­стер­ство на здра­веопазва­нето за визи­тата на делегация на СЗО и ЕМА в Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски център по епи­демио­логия и мик­ро­био­логия „Н. Ф. Гамалей”.

В края на мина­лата сед­мица евро­коми­са­рят по въпро­сите на вътреш­ния пазар Тиери Бре­тон заяви, че на Европе­йския съюз не е нужен „Спут­ник V”. А по-​рано в отго­вор на въпрос за възмож­но­стта за използване на този препа­рат за компен­си­ране на дефицита в ЕС той съобщи, че Евро­коми­си­ята не се съм­нява в каче­ството на „Спут­ник V”, но й било известно, че Русия „също има труд­но­сти с про­из­вод­ството на тази вак­сина”. Комен­ти­райки това изяв­ле­ние, рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин под­черта, че Русия не налага на никого сво­ите препа­рати, но подобни изказва­ния в Евро­съюза ни карат да се зами­слим дали европе­йс­ките чинов­ници защи­тават инте­ре­сите на сво­ите граж­дани, а не на отделни компании.