Печат

"Трябваше да поканят и Байдън!"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Вла­ди­мир Путин пре­кара почив­ните дни в края на мина­лата сед­мица в Тува в компа­ни­ята на мини­стъра на отбра­ната Сергей Шойгу. Те управ­ля­ваха всъде­ход, раз­хож­даха се в тайгата и наблю­да­ваха при­ро­дата. Освен това Шойгу показа на държав­ния глава рабо­тил­ницата, в която той извайва фигури от дърво.

Много от чита­те­лите на елек­трон­ния вари­ант на в. „Дейли Мейл” оце­ниха високо реше­ни­ето на Путин да изкара уикенда на свеж въз­дух сред природата.

Някой ще нарече това опит за съз­да­ване на образ на здрав и силен лидер, който пре­карва времето си на чист въз­дух, но аз смя­там, че той наи­стина е такъв лидер”, убе­ден е PaperCutSurvivor.

Путин не ми харе­сва, но аз го уважа­вам. Сега на Аме­рика й лип­сва сме­лост. Тъжни времена за живот”, при­знава Nothan-​kuu.

Някои комен­та­тори си спом­ниха рез­ките изказва­ния на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Джо Байдън по адрес на Путин и че след това рус­кият лидер пред­ложи на аме­ри­кан­ския си колега да се срещ­нат в пряк ефир, но Байдън отклони поканата.

Тряб­ваше да пока­нят и Байдън”, шегува се Swiss fondue.

Още малко и там ще се появи Джо с инва­лид­ния си ску­тер, който ще изплаши Путин и Шойгу до вцепе­ня­ване”, отбе­лязва Betascience.

Някои чита­тели си спом­нят как Байдън на няколко пъти падна на стъл­бата към само­лета. Тези кадри оби­ко­лиха целия свят.

Докато Путин си почива в тайгата, така наре­че­ният лидер на сво­бод­ния свят не може да се изкачи по само­лет­ната стълба и няколко пъти падна на колене”, обръща внима­ние SilverIce.

През това време Байдън с маска на лице про­вежда срещи в онлайн формат от мазето на Белия дом, след това пие топло мляко и ляга да спи в осем часа вечерта. Ние сме обре­чени”, отбе­лязва Olderandslower.