Печат

Сергей Редкин: Вдъхновението идва, когато то реши!

Автор Мая Филипова . Пуб­ли­ку­вана в Кул­тура

Сергей Ред­кин е сред най-​обещаващите пред­ста­ви­тели на рус­ката кла­вирна школа. Възпи­та­ник на Музи­кал­ния лицей в Крас­но­ярск и на Санкт Петер­бург­ската кон­сер­ва­то­рия. Лау­реат на редица меж­ду­на­родни кон­курси, сред които: първи награди на III Меж­ду­на­ро­ден кла­ви­рен кон­курс „Май Линд” (2012/​Хел­зинки, Фин­лан­дия) и VI Меж­ду­на­ро­ден кон­курс „С. Про­кофиев” (2013/​Санкт Петер­бург). През 2015 г. полу­чава трета награда и бронзов