Печат

Москва и Пекин обсъдиха бъдещите си контакти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стрите на външ­ните работи на Русия и Китай Сергей Лав­ров и Ван И в теле­фо­нен разго­вор в сряда обсъдиха въпроси на пред­сто­ящите дву­странни кон­такти на най-​високо и на високо рав­нище и акту­ални теми от меж­ду­на­род­ния дне­вен ред.

Стра­ните обме­ниха мне­ния за текущото състо­я­ние на руско-​китайското стра­теги­че­ско парт­ньор­ство, което продължава да се раз­вива в слож­ните ико­номи­че­ски и санитарно-​епидемиологични усло­вия — се казва в съобще­ние на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство. — Осо­бено внима­ние е отде­лено на графика на пред­сто­ящите кон­такти на най-​високо и на високо рав­нище, а така също на отделни въпроси на прак­ти­че­ското сътруд­ни­че­ство в дву­стра­нен формат и в рам­ките на реа­ли­зи­ране на дого­во­ре­но­стите между лиде­рите за коор­ди­ни­ране на пла­но­вете за раз­ви­тие на Евразийския ико­номи­че­ски съюз и на китай­с­ката иници­а­тива „Един пояс — един път”.

Ван И в разго­вора с Лав­ров е отбе­ля­зал също така, че Русия и Китай продължа­ват да играят роля на „гло­бални ста­би­ли­за­тори”, а дву­стран­ното сътруд­ни­че­ство посто­янно носи нови резул­тати. Ван И напомни, че след­ващата година ще се чества 20-​годишнината от подпи­сва­нето на руско-​китайския „Дого­вор за доб­ро­съсед­ство, дружба и сътруд­ни­че­ство” и това ще обогати стра­теги­че­ското съдър­жа­ние на отноше­ни­ята между двете страни и ще изведе все­обем­ното стра­теги­че­ско сътруд­ни­че­ство между Пекин и Москва на по-​високо равнище.

Мини­стрите изра­зиха удо­вле­тво­ре­ни­ето си от коор­ди­наци­ята между Москва и Пекин на много­стран­ните формати, на първо място — в ООН, ней­ния Съвет за сигур­ност и на Съвета по пра­вата на човека, в Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство и във формата БРИКС.

Ръко­во­ди­те­лите на дипло­ма­ти­че­с­ките ведом­ства на двете страни обсъдиха и акту­ални теми от меж­ду­на­род­ния дне­вен ред, в това число текущата ситу­ация в Бела­рус и в държа­вите от Цен­трална Азия, про­блема­ти­ката около запазва­нето на иран­с­ката ядрена сделка.