Печат

БРИКС с обща стратегия за развитие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия предлага сътрудничество в борбата срещу пандемията

Тази сед­мица се състоя редов­ната годишна среща на високо рав­нище на държа­вите — членки на БРИКС. Тя премина под пред­се­да­тел­ството на Вла­ди­мир Путин в режим на видео­конфе­ренция поради пан­деми­ята. В центъра на внима­ни­ето на пре­зи­ден­тите на Бра­зи­лия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка беше целият спектър на акту­ал­ните меж­ду­на­родни про­блеми, но

Печат

Москва и Пекин обсъдиха бъдещите си контакти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стрите на външ­ните работи на Русия и Китай Сергей Лав­ров и Ван И в теле­фо­нен разго­вор в сряда обсъдиха въпроси на пред­сто­ящите дву­странни кон­такти на най-​високо и на високо рав­нище и акту­ални теми от меж­ду­на­род­ния дне­вен ред.

Стра­ните обме­ниха мне­ния за текущото състо­я­ние на руско-​китайското стра­теги­че­ско парт­ньор­ство, което

Печат

Лавров коментира изборите в САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият външен мини­стър преди сед­мица даде редов­ната си голяма пре­с­конфе­ренция. Тя про­тече в режим онлайн поради епи­деми­ята от covid-​19. На нея бяха пока­нени пред­ста­ви­тели на руски и чужди медии. Сергей Лав­ров отго­вори на въпроси, засягащи най-​важните меж­ду­на­родни съби­тия. Жур­на­ли­стите се инте­ре­су­ваха от мне­ни­ето на мини­стъра за резул­та­тите от

Печат

Депутатите ще регулират цензурата в интернет

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Интер­нет платформи, огра­ни­ча­ващи информаци­ята на рус­ките медии, могат да бъдат бло­ки­рани изцяло или частично от „Рос­ком­над­зор”, съобщи в. „Изве­стия”. Съо­т­вет­ният зако­нопро­ект е вне­сен в Държав­ната дума на 19 ноем­ври и е пуб­ли­ку­ван в елек­трон­ната база данни на дол­ната камара на рус­кия парламент.

Зако­нопро­ектът пред­лага да се уста­нови статут

Печат

Арменците се отнасят добре към Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това сочи допит­ване, про­ве­дено по поръчка на радио Sputnik. Почти 84% от запи­та­ните са заявили, че се отна­сят добре към Русия. Само 9,4% при­зна­ват обрат­ното. 6,8% са се затруд­нили да отго­во­рят на въпроса. Мно­зин­ството от участ­ниците в изслед­ва­нето — 62,3% са заявили, че Русия е друже­ска за Арме­ния страна. На второ място с резул­тат 39,9% е Франция, на трето