Печат

Кому е нужна нова "Желязна завеса"?

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Опасно и кон­трапро­дук­тивно е нарастващото влоша­ване на българо-​руските отноше­ния. Пра­ви­тел­ството в оставка на Бори­сов налага недопу­стим анти­руски шпи­о­но­ман­ски воде­вил — необос­но­вани предпо­ложе­ния се изри­чат като „обви­не­ния” за „руска следа” във взри­вове в оръжейни заводи отпреди години и се про­из­на­сят полицейско-​прокурорски „при­съди” пред меди­ите, а не в съдеб­ната зала. Това е мак­кар­тизъм в действие, но в нача­лото на ХХI век!

Неубе­ди­тел­но­стта на българ­ските вла­сти в анти­рус­ката им исте­рия говори за външен натиск и слу­ги­наж. Стил, харак­те­рен за пороч­ния модел на управ­ле­ние на ГЕРБ и за част от съдеб­ната ни система. Срещу това про­те­сти­раха сто­тици хиляди българи и изби­ра­тели. Моделът „Бори­сов” изжи­вява в агре­сивна аго­ния послед­ните си дни и в опит да оце­лее на всяка цена е готов да раз­бие отноше­ни­ята ни с нашата осво­бо­ди­телка Русия, като ни превърне във враг на рус­кия народ. Бълга­рия е лоя­лен и пред­ска­зуем член на ЕС и

НАТО, но наци­о­нал­ният ни инте­рес не допуска да сме в редич­ката на „анти­рус­ките яст­реби” в тези орга­ни­за­ции. Това е посока без изход за Оте­че­ството ни!

Пагубна е анти­рус­ката резо­люция на Европе­йския пар­ламент от края на април, в която кънти тонът на Сту­де­ната война! Пре­делно ясно е вече, че поли­ти­ката на Европа спрямо Русия се дик­тува от Вашинг­тон. Но докато Байдън се готви за среща с Путин, послуш­ковците в Брюк­сел (сред които и псев­до­соци­а­ли­стите от ПЕС) ще се зада­вят в анти­рус­кия си амок. Ако по времето на „Желязната завеса” имаше идео­логи­че­ски и военни бло­кове и про­ти­вопо­ста­вяне, сега иде реч един­ствено и само за пари! Евро­чи­нов­ниците не се инте­ре­су­ват от Украйна или от човеш­ките права. Те про­сто кози­ру­ват на US начал­ствата и при­тис­кат въз­ро­де­ната Русия (спи­райки енергий­ните и други про­екти с нейно уча­стие), за да трупат печалби на транс­наци­о­нал­ните и оръжей­ните корпо­рации за сметка на европе­йс­ките народи. През послед­ните 78 години търго­ви­ята между ЕС и Русия е нама­ляла три пъти. Познайте коя пре­зоке­ан­ска сила се е наме­стила в осво­бо­ди­лото се празно място и това европе­йски инте­рес ли е?!

Бълга­рия не може да е страна в тези чужди геопо­ли­ти­че­ски и ико­номи­че­ски спо­рове! Инте­ре­сът ни изис­ква рав­но­по­ста­вени и кон­струк­тивни отноше­ния с Москва, а за да оце­лее българ­ската ико­номика, са изклю­чи­телно важни рус­ките тури­сти и ресурси. Българо-​руските отноше­ния са спе­ци­ални и вековни! Те няма бъдат „отме­нени” от каби­нета „Бори­сов” или по поръчка от чужди посол­ства. Затова трябва да водим балан­си­рана външна поли­тика, отчи­таща новия многопо­лю­сен свят и нуж­дата от диа­лог с всички „велики” сили, а не от конфрон­тация, с която и да е от тях.