Печат

В ЕС губят връзка с реалността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Желанията на евродепутати не съвпадат с техните възможности

Евро­пар­ламентът през послед­ната сед­мица грабна палмата на първен­ството в състе­за­ни­ето по русофо­бия. На депу­та­тите в Брюк­сел са полага първо място и по абсурд на моти­вите, с които се насто­ява за нови санкции срещу Русия. При­чи­ната за при­стъпа бе реакци­ята на Москва на наложе­ните срещу нея още преди месец санкции от ЕС.

Евро­депу­та­тите се обидиха

Печат

Лидерите на РФ и САЩ ще се срещнат в Прага или в Рейкявик?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бивши аме­ри­кан­ски чинов­ници и експерти цити­рани от изда­ни­ето Politico, са посо­чили като възможни места за срещата на лиде­рите на Русия и САЩ Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън сто­лиците на Чехия, Ислан­дия, Сло­ве­ния и възможно — Азер­байджан. Не се изклю­ч­ват също Швейца­рия, Фин­лан­дия и Австрия, които се смя­тат за неутрални места за про­веж­дане на подобни

Печат

Кому е нужна нова "Желязна завеса"?

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Опасно и кон­трапро­дук­тивно е нарастващото влоша­ване на българо-​руските отноше­ния. Пра­ви­тел­ството в оставка на Бори­сов налага недопу­стим анти­руски шпи­о­но­ман­ски воде­вил — необос­но­вани предпо­ложе­ния се изри­чат като „обви­не­ния” за „руска следа” във взри­вове в оръжейни заводи отпреди години и се про­из­на­сят полицейско-​прокурорски „при­съди” пред

Печат

"Безсмъртният полк" ще шества в София и страната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спо­ред обяве­ната от посол­ството на РФ у нас и пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство програма за шестви­ето на „Без­смърт­ния полк” в София от 8:30 до 9:30 участ­ниците се съби­рат пред мемо­ри­ала на Не-​знайния воин (площада до храм св. „Алек­сандър Нев­ски”). Там ще бъдат под­не­сени цветя в памет на бълга­рите, заги­нали в бор­бата срещу фашизма. По традиция

Печат

В цяла България честват 9 май

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 5 май в наве­че­ри­ето на 76-​годишнината от побе­дата над нацизма в Паза­рджик поче­тоха паметта на съвет­ските вой­ници, осво­бо­дили света от фашизма. На брат­ската могила, където са погре­бани шестима съвет­ски воини, служи­тели от пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия, на НД „Русофили” и чле­нове на „Феде­раци­ята на руските