Печат

Председателят на НД "Русофили" в област Пазарджик се срещна с руския посланик

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на НД „Русофили” в област Паза­рджик Нина Димова връчи покана на посла­ника на Рус­ката феде­рация у нас Елео­нора Мит­рофа­нова да при­съства на Фести­вала на рус­ката кул­тура, който ще се про­веде на 23 и 24 октом­ври т.г. в град Раки­тово. Заедно с г-​жа Нина Димова на срещата при­съства и Бори­слав Раков, член на Наци­о­нал­ния съвет на НД „Русофили”. С посла­ник Мит­рофа­нова пред­ста­ви­те­лите на „Русофили” обсъдиха и работ­ната програма на Движе­ни­ето до края на 2021 г., която вклю­чва и откри­ва­нето на фото­из­ложба на реста­ври­рани икони, дело на худож­ника Лука Делийски. Излож­бата ще бъде открита на 18 октом­ври тази година в Рус­кия културно-​информационен център в София. Обсъдени бяха и възмож­но­стите за обу­че­ние на мла­дежи от област Паза­рджик във висши учебни заве­де­ния в Русия, както и след­диплом­ната ква­лифи­кация в руски уни­вер­си­тети. Гостите се срещ­наха и с дирек­тора на Рус­кия културно-​информационен център Олга Широкова.