Печат

Проведе се кръгла маса за предизвикателствата пред света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 20 сеп­тем­ври в София се про­веде кръгла маса на тема „Съвремен­ният и бъдещият свят. Гло­бални, реги­о­нални и наци­о­нални пре­диз­ви­ка­тел­ства”. В нея взеха уча­стие видни българ­ски учени, ана­ли­за­тори, пред­ста­ви­тели на широки обще­ствени, научни и делови кръгове от Бълга­рия. Свои позиции по темата изра­зиха Станка Шопова — пред­се­да­тел на Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, проф. Орлин Заго­ров, проф. Нина Дюлге­рова („Съвремен­ният свят през призмата на исто­ри­ята и про­паган­дата”), доц. Георги Чан­ков („Бит­ката за ресурси”), проф. Валери Тодо­ров („Медии и войни”), Миро­слав Попов, доц. Тихомир Стой­чев, Минчо Мин­чев, Чав­дар Пет­ров, Мак­сим Мизов и други.

Изра­зе­ните на форума позиции ще бъдат полезни за осмис­ляне на новите реал­но­сти, за тър­се­нето и нами­ра­нето на верни реше­ния, за кон­со­ли­даци­ята на тези обще­ствени, твор­че­ски, делови и поли­ти­че­ски сили и фак­тори, които мис­лят и милеят, които са готови да се борят за доб­ру­ва­нето на Бълга­рия и българ­ския народ в динамично проме­нящия се свят.