Печат

Мозъкът тласка към конформизъм

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Уче­ните продължа­ват да изслед­ват същ­но­стта на конформизма. Този ефект отдавна е изве­стен на нау­ката и все пак изслед­ва­ни­ята продължа­ват, отбе­лязва „Рос­сий­ская газета”.

Тук следва да при­пом­ним, че конформизмът пред­став­лява промяна на пове­де­ни­ето, чрез която инди­видът отго­варя на натиска на групата, опит­вайки се да е в съгла­сие с нея, като при­ема пред­ложени или наложени норми. Тази промяна минава през

Печат

Откриха ген на дълголетието

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Обе­ди­не­ния инсти­тут за ядрени изслед­ва­ния (ОИЯИ) в Дубна са патен­то­вали метод за иден­тифици­ране на гене­тично предразпо­ложе­ние към дълго­ле­тие. Това съобщи „Рос­сийй­ская газета”, позо­ва­вайки се на съобще­ни­ето на отдела за лицензи и инте­лек­ту­ална соб­стве­ност на ОИЯИ.

Про­ектът е на Елена Кра­вченко и Ана­ста­сия Ива­нова от Лабораторията

Печат

АЕЦ "Аккую" се строи ускорено

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

АЕЦ „Аккую” в Турция е пър­вият про­ект в света, който се реа­ли­зира по модела строй-​владей-​експлоатирай (build-​own-​operate).

Сгло­бя­ва­нето на глав­ните цир­ку­лаци­онни помпени агрегати за втори енерго­блок на АЕЦ „Аккую” е в ход. Това съобщи www​.atomic​-energy​.ru. Предпри­я­ти­ето „Пет­ро­за­вод­скмаш”, филиал на „АЕМ –тех­но­логии” на „Роса­том”, започна сгло­бя­ва­нето на

Печат

Цифрови двойници на атомни електроцентрали

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Рус­кият науч­но­из­сле­до­ва­тел­ски инсти­тут по експло­атация на АЕЦ започна раз­ра­бот­ване на циф­рови двой­ници на атомни елект­роцен­трали с малка мощ­ност с реак­торни инста­лации РИТМ-​200Н и „Шелф-​М”. Двой­ни­кът ще вклю­чва изчис­ли­телни кодове, моде­ли­ращи физи­че­с­ките процеси в реак­тора (топло­хид­рав­лич­ните, неутронно-​физическите и