Печат

В Томск създадоха нанокапсули за лечение на рак

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени в Томск съз­да­доха „нано­о­па­ковка” за радио­ак­тив­ния изо­топ актиний-​225, който се използва за про­ти­во­ра­кова терапия, съобщи сайтът expert​.ru.

Нано­кап­су­лите задържат акти­ний вътре, свеж­дайки до минимум риска от отде­ляне на стра­нични про­дукти от разпа­дане, ток­сични за живите клетки.

Днес изо­топът актиний-​225 се счита за изклю­чи­телно обеща­ващ радиофармацев­тик за лече­ние на раз­лични видове рак, вклю­чи­телно на

Печат

Цифрова разработка ще увеличи БВП на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Платформа за циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние, раз­ра­бо­тена от МГТУ „Н.Е. Бауман” ще осигури рас­тежа на БВП на Русия. Това съобщи дирек­торът на Центъра за Наци­о­нална тех­но­логична иници­а­тива „Циф­рово мате­ри­а­ло­зна­ние” на интер­дис­ци­пли­на­рен инже­не­рен център „Компо­зиты Рос­сии” към МГТУ „Н.Е. Бауман” Вла­ди­мир Нелюб на Източ­ния ико­номи­че­ски форум, посветен

Печат

Намериха предполагаемата столица на Хазарския каганат

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Близо до аст­ра­хан­ското село Бара­ний Бугор архео­лози се натък­наха на множе­ство артефакти от Хазар­ския кага­нат — мощна сред­но­ве­ковна държава, про­сти­раща се през VIII век от Каспийско до Черно море. Уче­ните смя­тат, че сто­лицата на древ­ното цар­ство Итил може да е под земята. Те тър­сят следи на хаза­рите край Аст­ра­хан вече сто години, припомня

Печат

Обучават студенти за първата малка АЕЦ в Якутия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Започна обу­че­ни­ето на бъдещите висо­ко­ква­лифици­рани спе­ци­а­ли­сти в областта на атом­ната енерге­тика, които ще рабо­тят на пър­вата малка АЕЦ в Яку­тия. Пре­дви­жда се цен­тра­лата да бъде постро­ена до 2028 година. Тя ще бъде с реак­тор РИТМ-​200, съобщи www​.atomic​-energy​.ru.

Рабо­тата със сту­денти от района се изпъл­нява по спе­ци­ални програми в Националния