Печат

Разработиха антибиотик срещу патогенни "болнични" микроорганизми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Уче­ните в Перм са изслед­вали ефек­тив­но­стта на нов анти­био­тик срещу мик­ро­орга­низми, които оби­тават съвремен­ните бол­ници. За борба с тях се използ­ват анти­мик­робни пеп­тиди — веще­ства на базата на кръвни лев­коцити на здрави хора, с бак­те­рици­ден ефект срещу много пато­гени, пре­даде ТАСС.

Учени от Перм­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (ПНИПУ), заедно със спе­ци­а­ли­сти от Перм­ския медицин­ски уни­вер­си­тет „E. A. Вагнер”

Печат

Продуктите, които запазват здравето

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Кан­ди­датът на медицин­ските науки, хирургът уро­лог, анд­ро­лог, онко­лог Марк Гад­зиян състави спи­сък с полезни про­дукти про­тив ста­ре­ене. По думите на док­тора във всеки дом спе­ци­ално място на трапе­зата трябва да заема чесънът, пре­даде „Рос­сий­ская газета”.

„Всички знаем, че чесънът предпазва от настинка, но това не е най-​ценното в про­дукта. Чесънът

Печат

Топенето на вечнозамръзналите блата ще ускори раззеленяването на Арктика

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Гло­бал­ното затоп­ляне всяка година поз­во­лява на веч­но­за­мръз­на­лите блата на Сибир и Арк­тика да се размра­зя­ват в дъл­бо­чина, осво­бож­да­вайки по-​голяма концен­трация на нут­ри­енти. Това стана ясно по време на изслед­ване на рус­ките учени, пре­даде ТАСС, позо­ва­вайки се на прес­служ­бата на Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет (ТГУ).

Тези веще­ства се

Печат

Създадоха устройство за съхранение на енергия в АЕЦ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Системите за съхра­не­ние на енергия, раз­ра­бо­тени в Ново­си­бир­ския държа­вен тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (НГТУ НЭТИ), могат да се използ­ват на ядрени ледо­раз­би­вачи и атомни елект­роцен­трали за пестене на елек­тро­е­нергия и подоб­ря­ване на без­опас­но­стта при рабо­тещи реак­тори. Това съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на вуза.

„Системите за съхра­не­ние на