Печат

В Русия създадоха първия невроимплант за незрящи хора

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

На 1 юни спе­ци­а­ли­стите от Фонда за под­крепа на глу­хо­немите „Со-​единение” и лабо­ра­то­ри­ята „Сенсор-​Тех” са съобщили на „Изве­стия” за пър­вия, про­из­ве­ден в Русия имплант за мозъка, който ще върне зре­ни­ето на много слепи хора. Раз­ра­бот­чиците са отбе­ля­зали, че тех­но­логи­ята е под­хо­дяща за хора, които напълно са загу­били зре­ни­ето си, вклю­чи­телно и на онези, при които отсъства зри­тел­ният орган, но имат визуа­лен опит и

Печат

Установиха кой e скрил ценно съкровище

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Архео­лози в Псков са иден­тифици­рали само­лич­но­стта на човека, който е заро­вил най-​голямото съкро­вище в исто­ри­ята на реги­она през далеч­ната 1919 година. Наход­ката едва се е събрала в багаж­ника на лек автомо­бил и има коло­сална стой­ност. Открити са монети от времето на Борис Году­нов, чаши, бижута и други пред­мети. Уче­ните не посоч­ват общата

Печат

Трансплантират "космическа" тъкан на животни

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Руски учени от 3D Bioprinting Solutions са започ­нали експе­римент по трансплан­ти­ране на костна тъкан на лабо­ра­торни плъ­хове. Тъканта е полу­чена в Кос­моса, съобщи за РИА „Ново­сти” управ­ля­ващият съдруж­ник на компа­ни­ята Юсеф Хесуани.

По думите му в експе­римента участват над 50 животни, които са раз­де­лени на няколко групи. Хесу­ани уточни, че пър­вата група

Печат

Начин за запазване на младостта

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В интервю за „Ком­со­мольская правда” Зина­ида Мед­ве­дева, изпъл­ни­те­лен дирек­тор на Рус­кия център за науч­но­из­сле­до­ва­тел­ска дей­ност „Здра­во­словно хра­нене”, посочи лесен начин за удължа­ване на мла­до­стта. Става дума за няколко продукта.

Кон­суми­райте пресни къл­нове. те съдържат полезни анти­ок­си­данти, витамини и мине­рали, които могат да подмладят