Печат

Разкриха надницата на наемник в Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сред­ната заплата на чуж­де­стран­ните наем­ници, вою­ващи в редиците на Въоръже­ните сили на Украйна (ВСУ), напо­следък състав­лява 100 евро на ден, раз­казва коман­дир на едно от под­раз­де­ле­ни­ята на рус­кия доб­ро­вол­че­ски щурмови отряд „Крим” с пря­кор Бонд. Рус­кият воен­но­служещ обясни, че по-​рано запла­тите на чуж­денците са стигали до 1500 евро на дено­нощие, но то е било свър­зано с пла­но­вете на ВСУ да при­вле­кат кол­кото се може повече наем­ници. Бонд уточ­нява, че е полу­чил тази информация от плен­ници, от пре­хват на ради­о­разго­вори и от „момчета, които са били в тила на врага”.

Спо­ред оценка на След­стве­ния коми­тет на Рус­ката феде­рация сега в Украйна действат около 10 частни военни компа­нии, в които преми­на­ват служба вой­ници от страни от Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс. Освен това още преди нача­лото на спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна е съще­ству­вал чуж­де­стра­нен легион, състоящ се от граж­дани на Полша, Есто­ния, Лат­вия и Литва.

Известно е също така за наци­о­нални под­раз­де­ле­ния, в които на стра­ната на Киев вою­ват граж­дани на Бела­рус и Гру­зия. На 21 ноем­ври беше съобщено за тюрк­ски бата­льон „Туран”, който е огла­вен от граж­да­нин на Киргизстан.