Печат

Европа усърдно се милитаризира

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Макрон упорито готви французите за поредното им поражение

Франция вече подготвя вое­нен кон­тингент за изпращане в Украйна. В начал­ния етап той ще вклю­чва 2000 души. Това съобщи дирек­торът на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване на РФ Сергей Нариш­кин. Той отбе­ляза, че ще бъде трудно да се скрие пре­хвър­ля­нето и разпо­лага­нето на подобно под­раз­де­ле­ние и то ще стане при­о­ри­тетна леги­тимна мишена за Въоръже­ните сили на Русия. „Сле­до­ва­телно оча­ква го съд­бата на всички фран­цузи, които някога са стъп­вали с меч на руска земя”, пре­дупреди Наришкин.

Предпо­ложе­ни­ето, че НАТО — и осо­бено Европа, сери­о­зно се гот­вят за голяма и гореща война вече е факт. Вдъх­но­ви­те­лят на послед­ната еска­лация Ема­нюел Мак­рон го потвърди: Западът е готов да направи всичко необ­хо­димо, за да не може Русия да победи в този конфликт. Френ­ски военни с високи армейски чинове обяс­ня­ват в теле­ви­зи­онни пре­да­ва­ния как фран­цу­зите ще пре­се­кат пътя на рус­наците към побе­дата. Те щели да се разпо­ложат по дес­ния бряг на Дне­пър и покрай гра­ницата с Бела­рус в защита на Киев. Щели още да заплашат Путин да спре настъп­ле­ни­ето и да отстъпи, защото иначе ядре­ната държава Франция щяла да упо­треби цялата си мощ, вклю­чи­телно и некон­венци­о­нал­ното си оръжие, т. е. ядре­ното. Така „Франция ще изпълни ролята си в защита на Европа”, заяви гордо някой си пол­ков­ник Арба­ре­тие. „Това няма да е про­во­кация. Това ще застави Русия да тръгне на прего­вори”, пофан­та­зира той. „Френ­ската армия в срав­не­ние с рус­ката при­лича на трупа мажо­ретки”, иро­ни­зи­раха париж­ките медии.

И това обаче не раз­стройва пре­зи­дента на Петата репуб­лика, влязъл в ролята на Напо­леон. С явно бед­ните си исто­ри­че­ски зна­ния госпо­д­инът скача хао­тично от век на век и в гла­вата му изплу­ват нес­по­луч­ливи реми­нисценции. „Във всеки слу­чай тази година ще ми се наложи да изпратя момчета в Одеса”, заявил той с чаша шампан­ско в ръка пред тесен кръг офици­ални гости. Някои от тях явно с раз­ве­се­лени глави съобщиха на меди­ите за тоста на висо­копо­ста­ве­ния си дома­кин и те го раз­не­соха. Наме­ре­ни­ята Мак­ро­нови стиг­наха и до Киев и духопо­демна сила изпълни сърцата на депу­та­тите в Радата. Те пред­ложиха смяна на име­ната на редица селища в Одеска област. Така село Надеж­до­вка ще се пре­кръ­сти на Шампан, а град Южни — на Порт Анентал.

Добре е тук да се при­помни позор­ното бяг­ство на френ­ските интер­венти през 19181919 г. от Одеса и Нико­лаев, щом чуха за настъп­ва­нето на Чер­ве­ната армия от страх да не вля­зат в бой с нея. Знаме­на­те­лен е фактът, че всеки сблъ­сък на „слав­ните френ­ски сол­дати” винаги е свършвал с позорно бяг­ство или с без­славно пораже­ние — от Напо­леон до Вто­рата све­товна война, когато френ­ската диви­зия от СС „Шар­леман” до последно защи­тава райх­канце­ла­ри­ята на Хит­лер. Участта им е известна.

Възможно е препро­чи­та­нето на исто­ри­ята и при­същият на днеш­ните европе­йци страх да охла­дят гла­вите им. Надеж­дата обаче е малка, ако се съди по нарастващата разпа­лена мили­та­ристка рито­рика. Тези дни в Евро­съвета обсъж­дат преми­на­ва­нето на ико­номи­ката на ЕС на военни релси. Темата не се повдига за първи път. Мина­лата година гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО Стол­тен­берг пред­ложи такъв вари­ант. Оче­видно планът вече се реа­ли­зира. Редица европе­йски страни уве­ли­ча­ват про­из­вод­ството на боепри­паси, раз­ви­ват логи­сти­ката за по-​бързата доставка на въоръже­ния, съз­да­ват нови военни бази и разши­ря­ват съще­ству­ващите. Фран­цу­зите постро­иха два нови завода за сна­ряди. Оче­вид­ното не може да се скрие: проце­сът на мили­та­ри­за­ция на Европа върви с пълна сила. Съм­не­ние няма: краят ще бъде при­бли­зи­телно същият — като през 1945 г.