Печат

Първата официална визита на Путин ще бъде в Китай

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вото офици­ално посеще­ние в чуж­бина на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин след петата му ина­угу­рация ще се състои в Китай, пише вест­ник „Ведомо­сти”. Както твър­дят два източ­ника, осве­домени за процеса на орга­ни­зи­ране на визи­тата, пъту­ва­нето ще се състои през вто­рата поло­вина на май тази година.

Освен това източ­ник на вест­ника, близък до Кремъл, под­чер­тава, че именно пъту­ва­нето в Китай ще бъде за Путин пър­вото чуж­де­странно след пре­зи­дент­ските избори. Засега не е ясно дали има офици­ално потвър­жда­ване на визи­тата и утвър­дени дати.

Предпо­лага се, че по време на посеще­ни­ето Москва и Пекин ще обсъдят преди всичко въпроси на реги­о­нал­ната сигур­ност, на дву­стран­ните отноше­ния, на разши­ря­ване на научно-​техническото сътруд­ни­че­ство между двете страни. В днев­ния ред ще при­състват и темите за разши­ря­ване на Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътрудничество(ШОС) и дей­но­стта на БРИКС.

По-​рано агенция „Рой­терс” също съобщи за веро­ятно посеще­ние на Путин в Китай. Агенци­ята уточни, че визи­тата на рус­кия лидер ще се състои преди пла­ни­ра­ната оби­колка на пред­се­да­теля на КНР Си Дзин­пин в Европа.