Печат

Нов неочакван разкол настъпи в Европа заради Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Конфликтът в Украйна стана повод за раз­кол между пра­ви­тел­ствата на Чехия и Сло­ва­кия. Това написа авторът на Washington Post Ишан Тарур, цити­ран от РИА „Новости”.

„Двете страни винаги са успя­вали да поддържат топли, брат­ски отноше­ния. Но раз­ногла­си­ята по въпроса за под­крепата за Украйна доведоха до безпреце­ден­тен раз­рив”, каза той.

Този месец Прага спря неофици­ал­ните меж­ду­пра­ви­тел­ствени кон­сул­тации с Бра­ти­слава, след като сло­ваш­кият външен мини­стър Юрай Бла­нар се срещна с рус­кия външен мини­стър Сергей Лавров.

В отго­вор на това сло­ваш­кият премиер Роберт Фицо обвини чеш­кия си колега Петр Фиала в наруша­ване на исто­ри­че­с­ките тра­диции между стра­ните, кри­ти­ку­вайки го, че под­крепя удължа­ва­нето на конфликта в Украйна.

Спо­ред автора на ста­ти­ята въз­ник­на­лото напреже­ние между лиде­рите на двете държави най-​вероятно е про­дик­ту­вано от вътреш­нопо­ли­ти­че­с­ката борба, тъй като основ­ният поли­ти­че­ски опо­нент на Фиала се при­държа към про­руски курс, както и водещият кан­ди­дат за пре­зи­дент на Сло­ва­кия Петер Пелегрини, (по данни на социо­логи­че­с­ките про­уч­ва­ния). Подобни настро­е­ния се наблю­да­ват и сред насе­ле­ни­ето на тези страни, отбе­ляза журналистът.

„И в двете страни кри­тична маса от елек­то­рата е скеп­тична към Запада и отво­рена към рус­ката интер­пре­тация на зна­че­ни­ето на конфликта”, написа в заклю­че­ние наблюдателят.

Прага е един от най-​активните под­дръж­ници на воен­ната под­крепа за Киев сред европе­йс­ките членки на НАТО, докато преми­ерът на Сло­ва­кия много­кратно се е изказ­вал за мирно раз­реша­ване на конфликта в Украйна и про­тив достав­ките на оръжия за Киев.