Печат

Ракетите Taurus могат да доведат до война между РФ и ФРГ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Достав­ката на ракети Taurus в Украйна ще бъде съпро­во­дена с изпращане на нем­ски вой­ници, което може да доведе до война между Русия и ФРГ, пише в ста­тия на Compact. „Използва­нето на Taurus ще изис­ква уча­стие на Герма­ния и изпращане на нем­ски вой­ници, защото укра­ин­ската армия сега е неспо­собна дори да насочва и програмира тази система”, казва нем­ският гене­рал от Воен­но­въз­душ­ните сили на ФРГ в оставка Харад Куят. Той смята, че подобно оръжие в ника­къв слу­чай не бива да се пре­дава на ВСУ, защото не се знае какво ще напра­вят с него.

В ста­ти­ята се под­чер­тава, че взрив на Крим­ския мост с помощта на Taurus, който бе обсъж­дан в конфи­денци­а­лен разго­вор между нем­ски гене­рали и пуб­ли­ку­ван в меди­ите, би могъл лесно да про­во­кира изо­стряне на конфликта в Украйна.

„Това ще озна­чава, че цели на ответ­ните удари на Русия могат да ста­нат обекти на тери­то­ри­ята на Герма­ния”, пояс­нява авторът на статията.