Печат

Великобритания иска да обгради Киев с буферна зона на НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Обе­ди­не­ното крал­ство ще орга­ни­зира буферна зона около Киев от висо­ко­ма­нев­ре­ните сили на НАТО, а осво­бо­де­ните сили на Укра­ин­ските въоръжени сили (ВСУ) ще бъдат изпра­тени в зоната на бой­ните действия, твър­дят руски военни учени, напи­сали ста­тия за спи­са­ние „Наци­о­наль­ная оборона”.

Изда­ни­ето посочва, че до май 2024 г. силите на НАТО ще при­стиг­нат в Украйна от погра­нич­ните райони на Румъ­ния и Полша. Пре­дви­жда се също съз­да­ва­нето на буферна зона около Киев, вклю­чи­телно тери­то­ри­ята в бли­зост до бела­рус­ката граница.

„Разпо­ложе­ните там сили на укра­ин­ските въоръжени сили ще бъдат изпра­тени в зоната на бой­ните действия, което ще под­копае настъпа­тел­ните спо­соб­но­сти на Русия и ще я при­нуди да прего­варя”, твър­дят учените.

В същото време те под­чер­та­ват, че Обе­ди­не­ното крал­ство може да не бъде под­крепено от други чле­нове на НАТО, така че пред­ложе­ни­ето на Лон­дон няма да може да бъде приложено.