Печат

"Хубавата градинарка" на Рафаело пристигна в Ермитажа

Държав­ният Ерми­таж пред­ставя на посе­ти­те­лите си шедьо­въра на Рафа­ело кар­ти­ната „Хуба­вата гра­ди­нарка” (1507), която при­стигна от Лувъра в Санкт Петер­бург. По спо­ра­зуме­ние между двата музея кар­ти­ната е тряб­вало да бъде експо­нат на времен­ната изложба „Лини­ята на Рафа­ело”. 15202020″ още през декем­ври 2020 г., но поради труд­но­стите, свър­зани с пан­деми­ята от COVID-​19 е доста­вена от Франция чак сега.

Кар­ти­ната при­стигна в