Печат

В Люблино отбелязаха 570-годишнината на Леонардо да Винчи

Съби­ти­ето бе в сто­лич­ния музей-​резерват Люб­лино на 16 април. Това съобщи за ТАСС членът на Гене­рал­ния съвет на Асам­бле­ята на наро­дите на Евра­зия, автор на меж­ду­на­род­ния културно-​просветен про­ект „ВИЖУ. Гени­ите на света” и на подпро­екта „ВИЖУ. Лео­нардо да Винчи” Ана­ста­сия Павлова.

Знаме­на­телно е, че в едно от най-​красивите име­ния в Москва отбе­ляз­ваме рож­де­ния ден, който е на 15 април, на вели­кия майстор от епо­хата на европе­йското високо въз­раж­дане Лео­нардо да Винчи. Чества­нето обе­ди­нява няколко уни­кални съби­тия — демон­страция на нов поглед към облика на Лео­нардо да Винчи, раз­ли­чен от тра­дици­он­ния образ на ста­рец; пое­тични и музи­кални изпъл­не­ния; пре­зен­тация на излож­бе­ния про­ект „От перо до перце. Тита­ните на висо­кото въз­раж­дане в лими­ти­рани пишещи инструменти”, каза Павлова.

В рам­ките на това съби­тие бе пред­ста­вен нов бюст на Лео­нардо да Винчи, който пред­став­лява образа на маестрото на зряла въз­раст, без тра­дици­он­ната брада и харак­тер­ните дъл­боки бръчки. Автор на бюста е Ана­то­лий Севрю­ков. По думите му, той фак­ти­че­ски в продълже­ние на 40 години е под­ре­ждал по мик­ро­де­тайли и много редки споме­на­ва­ния за образа на Лео­нардо да Винчи. Благо­да­ре­ние помощта на ате­ли­ето по скулп­тура на ака­демика от Рус­ката художе­ствена ака­демия Айдън Зей­на­лов бюстът е бил отлят от бронз и пред­ста­вен на публиката.

Състоя се и дефиле на диза­й­нер­ски облекла под наслов „Въз­раж­дане. Leonardo da Vinci” на ате­ли­ето на Ека­те­рина Ринар под музи­ка­лен съпро­вод — колекция от фраг­менти на неосим­фо­нии от сери­ята „Времето на човека — гений на света” на Тиг­ран Джагер. Сери­ята е съз­да­дена в духа на ран­ното въз­раж­дане на Италия.