Печат

В Якутия вибрационна мелница ще изследва скални породи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

В Мин­ния инсти­тут на Севера „Н. В. Чер­ски” към Феде­рал­ния изсле­до­ва­тел­ски център „Якут­ски научен център на СО на РАН” зара­боти виб­раци­онна мел­ница ЧМВ-​1 за сми­лане на скални и гео­ложки проби, съобщи scientificrussia​.ru.

Раз­ра­бот­ката е в състо­я­ние да смила широка гама от твърди и крехки мате­ри­али за по-​нататъшно изслед­ване. Мощ­ният двига­тел на мел­ницата й поз­во­лява да смила твърди мате­ри­али за по-​малко от 10 минути.

За

Печат

Учени от КФУ са създали нови разработки

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Учени от Крим­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет (КФУ) са раз­ра­бо­тили уни­кални про­дукти, които в срав­не­ние с европе­йс­ките ана­лози са зна­чи­телно по-​добри по тех­ни­че­ски параметри. Това съобщи доцентът в кате­драта по компютърна тех­ника и моде­ли­ране Дмит­рий Филипов, цити­ран от пор­тала „Науч­ная Рос­сия” (scientificrussia​.ru).

Сред една от раз­ра­бот­ките е