Печат

Астронавтите на Илон Мъск се подготвят в Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Европе­йс­ките аст­ро­навти, които тази година ще летят до Меж­ду­на­род­ната кос­ми­ческа станция (МКС) с кораба Crew Dragon на Илон Мъск, се подгот­вят в Русия.

Въпреки, че след­ващите ни аст­ро­навти ще летят с аме­ри­кан­ски кораби, тях­ното обу­че­ние продължава в Звезд­ното градче край Москва. След­ващият наш аст­ро­навт Тома Песке, а след това и Матиас Мау­рер вече се нами­рат на подго­товка в Звезд­ното градче”, каза ръко­во­ди­те­лят на Европе­й­с­ката кос­ми­ческа агенция (ЕКА) в Русия Рене Пишел, цити­ран от РИА „Новости”.

Послед­ният европеец, който е летял до МКС на борда на рус­кия „Союз”, е ита­ли­а­нецът Лука Парми­тано през 2019 година. Поле­тите на аст­ро­нав­тите от ЕКА до станци­ята със „Союз” са се извършвали по квота, предо­ста­вена от НАСА. За 2021 година са пла­ни­рани два полета на европе­йци до МКС с аме­ри­кан­с­ките кораби Crew Dragon. Така през про­летта към станци­ята ще полети фран­цу­з­инът Песке, а през есента — герма­нецът Маурер.

Преди бро­ени дни гене­рал­ният дирек­тор на ЕКА Ян Вер­нер раз­каза за РИА „Ново­сти”, че бъдещите полети на европе­йски аст­ро­навти до МКС със „Союз” могат да се осъще­ствят по два начина: бар­терно спо­ра­зуме­ние между Европа и Русия или по спо­ра­зуме­ние между САЩ и Русия в замяна на доставка на европе­йско обо­рудване на НАСА.

Меди­ята при­помня, че през август на 2019 година гене­рал­ният дирек­тор на рус­ката държавна корпо­рация „Рос­кос­мос” Дмит­рий Рого­зин е обявил, че е поис­кал раз­ра­бот­ване на спо­ра­зуме­ние с ЕКА за полети на европе­йски аст­ро­навти до МКС с кос­ми­че­ски кораби „Союз”.

Съще­временно се съобщава за състо­я­ни­ето на МКС, което буди тре­вога у всички участ­ници в съз­да­ва­нето и под­дръж­ката й. Сро­кът на експло­атация на МКС изтича през 2024 година и тя е на изжи­вя­ване, а „чове­че­ството трябва да върви напред — към Луната и Марс”, каз­ват от двете страни на океана.

Финан­сово бреме” — така през послед­ните години все по-​често нари­чат МКС, която поглъща близо 3040% от кос­ми­че­с­ките бюджети на страните-​участнички. Про­блемът е в това, че засега няма рабо­теща алтер­на­тива на орби­тал­ната станция, а „про­блем­ните места” са все повече и повече.

След 2025 г. прогно­зи­раме лави­но­об­разно изли­зане от строя на много елементи”, каза заместник-​генералният дирек­тор на рус­ката РКК „Енергия” (водеща кон­струк­тор­ска корпо­рация) Вла­ди­мир Соло­вьов. NASA вече заяви, че пре­кра­тява финан­си­ра­нето на МКС от 2025 година. Русия пък едно­значно се обя­вява за продължа­ване на експло­атаци­ята до 2028-​а или 2030 година. И макар че засега никой няма реше­ние за съд­бата й, изглежда стра­ните са заин­те­ре­со­вани МКС все пак да продължи да лети.